نقش عملکرد فکورانه معلم در فرسودگی شغلی معلمان دوره ابتدایی باتوجه به متغییرهای تعدیلگر جنسیت و تجربه معلمان شهر گناباد

نام نویسنده (دانشجو):
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور