هادی براتی

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸۸ --۱۰۱۰ --۱۲۱۲ --۱۴۱۴ --۱۶۱۶ --۱۸۱۸ --۲۰
شنبه مدیریت عمومی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجمطالعه مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجمطالعه سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجپژوهش 
یک شنبه اقتصاد تعلیم و تربیت(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجبررسی دستور جلسه جلسه گروه رفع اشکال  ( الی ۱۵ )فعالیت پژوهشی مطالعه 
دوشنبه مطالعه راهنمایی و مشاوره مطالعه  ( از ۱۳ )رفع اشکال مطالعه آمار استنباطی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجآمار استنباطی(۳,۰۰),گروه ۱, () شروع زوج
سه شنبه پژوهش حضور در اتاق مطالعه  ( از ۱۳ )راهنمایی و مشاوره پژوهش مطالعه 
چهارشنبه مطالعه رفع اشکال مطالعه  ( از ۱۳ )مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجتحلیل سیستمی در نظامهای آموزشی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج 
پنج شنبه