مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱شناسایی چالش‌های شبکه آموزش دانش‌آموزی از دیدگاه والدین : مطالعه پدیدارشناسیهادی براتی,کریم ریگی نژادشورکی,حسین شکوهی فردپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت2022
۲شناسایی آسیب‌های وارده بر نظام مدیریت آموزش کارکنان سازمان‌ها و نهادهای دولتی (مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)هادی براتی,حمیده جلیلیمدیریت بر آموزش سازمانها2023
۳رفتارسبزکارکنان در سازمان: انواع، مؤلفه‌ها و مدل‌هاهادی براتیمدیریت سبز و توسعه2023
۴شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و ارائه مدل ساختاری آنهادی براتی,مینو میریمطالعات آموزشی و آموزشگاهی2023
۵جایگاه توجه به مهدویت در محتوای کتابهای درسی نظام آموزشوپرورش عمومی ایرانالهام جعفری,فرهاد بلاش,هادی براتیپژوهشهای تربیتی دانشگاه خوارزمی2022
۶شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس با رویکرد آینده‌پژوهیهادی براتیآموزش و توسعه منابع انسانی2022
۷شناسایی راهبردهای آموزش دروس مهارتی و کارگاهی در دوره همه‌گیری کووید -19هادی براتی,محمد خوب چهرهتدریس پژوهی2022
۸واکاوی ادراک دختران از پدیده تأخیر سن ازدواج و دلایل آن در استان خراسان جنوبیهادی براتیمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان2022
۹شناسایی عوامل علّی مؤثر بر تربیت منابع انسانی کارآفرین محور از دید مدیران و سیاست گذران آموزشیهادی براتی,حمیده جلیلیآموزش و توسعه منابع انسانی2022
۱۰شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس با رویکرد آینده‌پژوهیهادی براتیآموزش و توسعه منابع انسانی2022
۱۱بررسی عوامل مؤثر بر خوش‌بینی تحصیلی: فرا‌تحلیل مطالعات موجودهادی براتی,محمدعلی صاحبکاراناندیشه های نوین تربیتی0
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.