غلامحسین جهانگیر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷علم اطلاعات و دانش شناسیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۹علم اطلاعات و دانش شناسیتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳علم اطلاعات و دانش شناسیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 86- 88

مدیر پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه بیرجند 97 ادامه دارد

استاد نمونه سال تحصیلی 86- 87

استاد نمونه سال تحصیلی 87- 88

مدیریت دانش

سواد اطلاعاتی

خدمات اطلاعاتی

رفتار اطلاعاتی

سازماندهی اطلاعات

رده بندی منابع

روش تحقیق

جامعه اطلاعاتی

نمایه سازی و چکیده نویسی

پردازش زبان طبیعی

مرجع شناسی

 اصول کار مرجع

مجموعه سازی

عضو کمیته علمی و فرهنگی بسیج دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد 73- 77

دبیر همایش کتابخانه های مجازی در دانشگاه بیرجند 85

مدیریت دانش

سواد اطلاعاتی

خدمات اطلاعاتی

رفتار اطلاعاتی

سازماندهی اطلاعات

رده بندی منابع

روش تحقیق

جامعه اطلاعاتی

نمایه سازی و چکیده نویسی

پردازش زبان طبیعی

مرجع شناسی

 اصول کار مرجع

مجموعه سازی

سوابق پژوهشی

همایش کتابخانه های مجازی دانشگاه بیرجند 85