مهدی خیاط

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳علوم باغبانیولیعصر (عج) رفسنجان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷علوم باغبانیشیراز
دکترای تخصصی۱۳۹۲علوم باغبانیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

1-مسئولیت پژوهشکده انار

2-مدیر داخلی مجله Journal of Horticulture and Postharvest Research

دروس ارائه شده در دوره کارشناسی:

1-میوه کاری در مناطق معتدله

2-ازدیاد نباتات

3-میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

4-میوه های ریز

5-مبانی تغذیه گیاهان باغی

6-مدیریت گلخانه

7-درختان ودرختچه ھای زینتی

8-باغبانی عمومی

9-مبانی کشت بافت گیاھی و بیوتکنولوژی

10-گیاھشناسی ۲ (سیستماتیک و مرفولوژی)

دروس ارائه شده در دوره کارشناسی ارشد:

11-فیزیولوژی تنش در گیاھان باغبانی

12-تغذیه ومتابولیسم در گیاھان باغبانی

13-ھورمون ھاومواد تنظیم کننده رشد گیاھی

14-گرده افشانی وباروری در گیاھان باغبانی

1-فیزیولوژی درختان میوه

2-فیزیولوژی تنش در درختان میوه

3-تغذیه و متابولیزم گیاهان درختی

4-تکثیر و ازدیاد گیاهان باغی

سوابق پژوهشی

1-مدیر داخلی مجله انگلیسی زبان Journal of Horticulture and Postharvest Research.

2-عضو انجمن باغبانی ایران.