مژگان خیرالهی ازناوله

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴صنایع دستی گرایش هنرهای فلزیهنر اسلامی تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۸هنر اسلامی گرایش هنرهای چوبیهنر اسلامی تبریز
دکترای تخصصی۱۳۹۸تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامیدانشگاه هنر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند، دانشکده هنر، گروه صنایع دستیمدیرگروه صنایع دستیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

تاریخ هنر ایران و جهان

سیر تحول نقوش و نمادها

هنر در تمدن اسلامی

اساطیر ایران و جهان

هنر ادیان

زیبایی

روش تحقیق

مبانی هنرهای سنتی