مهدی مقرنسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۷۸تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۶فیزیولوژی ورزشیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ورزشیهیأت علمی گروه علوم ورزشیرسمی قطعیتمام وقت۲۶

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم ورزشی
دانشگاه بیرجند
تاریخ: ۲۴/۱/۱۴۰۰

مسئول امور پژوهشی پردیس علوم رفتاری
دانشگاه بیرجند
تاریخ: ۱/۸/۱۳۹۸

پیشنهاد و راه اندازی مجموعه سالنهای بدنسازی دانشگاه
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: ۱/۷/۱۳۸۰

مدرس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران
برگزاری ۳ دوره کلاس مربیگری درجه ۳ والیبال(دانشگاه آزاد زاهدان و دانشگاه سیستان و بلوچستان(
تاریخ: ۱۳۸۰-۱۳۸۳

مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: ۹/۶/۱۳۹۲-۱۱/۱۰/۱۳۸۹

دریافت مجوز انتشار مجله پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: ۲۵/۷/۱۳۹۰

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: ۱۶/۱۲/۱۳۹۰

مدیر مسئول و سردبیر مجله پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: ۷/۹/۱۳۹۰

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی پردیس خودگردان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: ۵/۵/۱۳۹۲

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
تاریخ: ۳/۱۲/۱۳۹۱

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی پژوهش در علوم حرکتی جنبه های زیستی و فعالیت بدنی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ: ۲۰/۱۲/۱۳۹۱

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی پژوهش در علوم زیستی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ: ۱/۷/۱۳۹۲

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
تاریخ: ۱/۸/۱۳۹۲

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان
تاریخ: ۱/۹/۱۳۹۲

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی فعالیت بدنی و هورمونها
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تاریخ: ۲۲/۴/۱۳۹۵

 

رتبه سوم کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران
مکان: دانشگاه تهران, تاریخ: ۱۳۷۸(۱۸/۵۰)و  ۱۳۸۶(۱۷/۵۰)

ارزشیابی رساله دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران با نمره ۱۹/۷۰
مکان: دانشگاه تهران, تاریخ: ۵/۶/۱۳۸۶

کسب عنوان مقاله برتر ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی " اثر تمرینهای سرعتی و بی تمرینی بر مولکول چسبان سلولی(sICAM-۱)موشهای صحرایی ویستار"
مکان: ایران-کیش, تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۳۸۶

پایه تشویقی پژوهشی
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان, تاریخ: ۱/۸/۱۳۹۰

پایه تشویقی پژوهشی
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان, تاریخ: ۸/۱۱/۱۳۹۳

پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند
مکان: دانشگاه بیرجند, تاریخ: ۱۲/۹/۱۳۹۶

استاد نمونه دانشگاه بیرجند
مکان: دانشگاه بیرجند, تاریخ: ۱۲/۲/۱۳۹۸

پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند
مکان: دانشگاه بیرجند, تاریخ: ۱۶/۹/۱۳۹۹

ساعات حضور

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰