مهدی مقرنسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۷۸تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۶فیزیولوژی ورزشیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ورزشیهیأت علمی گروه علوم ورزشیرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

پیشنهاد و راه اندازی مجموعه سالنهای بدنسازی دانشگاه
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 1/7/1380

مدرس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران
برگزاری 3 دوره کلاس مربیگری درجه 3 والیبال(دانشگاه آزاد زاهدان و دانشگاه سیستان و بلوچستان(
تاریخ: 1380-1383

مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 9/6/1392-11/10/1389

دریافت مجوز انتشار مجله پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 25/7/1390

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 16/12/1390

مدیر مسئول و سردبیر مجله پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 7/9/1390

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی پردیس خودگردان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ: 5/5/1392

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
تاریخ: 3/12/1391

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی پژوهش در علوم حرکتی جنبه های زیستی و فعالیت بدنی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ: 20/12/1391

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی پژوهش در علوم زیستی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ: 1/7/1392

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
تاریخ: 1/8/1392

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان
تاریخ: 1/9/1392

عضو هیات تحریریه مجله تخصصی فعالیت بدنی و هورمونها
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تاریخ: 22/4/1395

 

رتبه سوم کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران
مکان: دانشگاه تهران, تاریخ: 1378(18/50)و  1386(17/50)

ارزشیابی رساله دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران با نمره 19/70
مکان: دانشگاه تهران, تاریخ: 5/6/1386

کسب عنوان مقاله برتر ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی " اثر تمرینهای سرعتی و بی تمرینی بر مولکول چسبان سلولی(sICAM-1)موشهای صحرایی ویستار"
مکان: ایران-کیش, تاریخ: 14/12/1386

پایه تشویقی پژوهشی
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان, تاریخ: 1/8/1390

پایه تشویقی پژوهشی
مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان, تاریخ: 8/11/1393

پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند
مکان: دانشگاه بیرجند, تاریخ: 12/9/1396

استاد نمونه دانشگاه بیرجند

مکان: دانشگاه بیرجند، تاریخ: 12/2/1398