فرید مرادی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۳علوم و مهندسی باغبانیتربیت مدرس
دکتری۲۰۰۶فیزیولوژی پس از برداشتآدلاید

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

 • Editor – in – Chief of Journal of Horticulture and Postharvest Research since 2017.
 • Director - in - Charge of Journal of Horticulture and Postharvest Research since 2017
 • .
 •  
 • Editorial Board Member of Journal of Horticulture and Postharvest Research since 2017.
 • Boss of Computer Center, College of Agriculture- Birjand University, 2007.
 • Assistant of Head of Department of Agronomy and plant breeding, 2008.
 • Establishment of Horticultural Science Department, 2007.
 • Establishment of Horticultural Science Lab, 2010.
 • Design and establishment of Website (Faculty of Agriculture, Birjand University), 2008.
 • Journals referee: International Journal of Horticultural Science and Technology, African Journal of Agricultural Science, Journal of Horticulture, Iranian Journal of Horticultural Science, Journal of Ornamental Plants
 • General Horticulture
 • Fruit culture
 • Olericulture
 • Floriculture
 • Plant propagation
 • Research method
 • Plant Growth Regulators
 • Postharvest physiology
 • Supplementary postharvest physiology
 • An introduction to computer
 • Using computer in Horticulture
 • Using computer in statistical analysis
 • English for the students of horticulture
 • Physiology of medicinal plants
 • Seminar and projects

Books

 

Moradinezhad, F. 2019. Postharvest Physiology and Technology of Horticultural crops (In press).

 

Moradinezhad, F. and Jahani, M. 2017. Postharvest Technologies for improving the quality of fresh apricot. LAP LAMBERT Academic Publishing. Republic of Moldova.

 

Moradinezhad, F. 2011. Antioxidants – A health revolution. Shoara Publisher, Mashhad, Iran. (Translated, In Persian).

 

Moradinezhad, F. 2009. Principles of Horticulture. Fourth Edition. Farhang Jame Publisher, Tehran, Iran

 

Moradinezhad, F. 1999. A Collection of Tests for the M.Sc. Candidates in Horticulture (1200 Items). Farhang Jame Publisher, Tehran, Iran.

 •  
 •  

سوابق پژوهشی

 • Teaching method (University of Birjand).
 • Internal evaluation (University of Birjand).
 • EndNote Software – Presenter (University of Birjand).

 

 • Editor – in – Chief of Journal of Horticulture and Postharvest Research since 2017.
 • Director - in - Charge of Journal of Horticulture and Postharvest Research since 2017.
 • Editorial Board Member of Journal of Horticulture and Postharvest Research since 2017.

 

Journals referee: International Journal of Horticultural Science and Technology, African Journal of Agricultural Science, Journal of Horticulture, Iranian Journal of Horticultural Science, Journal of Ornamental Plants.

Supervisor and Advisors of 30 Master Students of Horticultural Science

ISHS