بهزاد امیدی کاشانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتسیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۷۷مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
بیرجندهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

مسئول پژوهشی دانشکده مهندسی

مدیر گروه مهندسی مکانیک

جایزه ملی محیط زیست - خرداد 1382

پژوهشگر برتر استانی - آذر 1396

موتورهای احتراق داخلی - موتورهای احتراقی پیشرفته - آلودگی محیط زیست - سیستم های اندازه گیری - ریاضی مهندسی پیشرفته - محاسبات عددی پیشرفته - محاسبات عددی

1- مسئول پژوهشی دانشکده مهندسی از آبان 1378 الی مهر 1380.

2- مدیر گروه مهندسی مکانیک از مهر 1380 الی مهر 1383.

3- راه اندازی آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت

4- عضو هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی (1396 تا کنون)

5- استاد راهنمای دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند (ورودی 1393)

انرژی - محیط زیست - محاسبات عددی