مهدی راغبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی مکانیک طراحی جامداتصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی مکانیک طراحی جامداتعلم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۰مهندسی مکانیک طراحی جامداتفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی-گروه مکانیکهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

ارتعاشات