مرضیه ثاقب جو

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه گیلان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه گیلان
دکترای تخصصی۱۳۸۸فیزیولوژی ورزشدانشگاه خوارزمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم ورزشیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 

- معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند- اردیبهشت ماه 1389 تا تیرماه 1396

- مدیر امور پژوهشی دانشگاه بیرجند از تیر ماه 1396 تا شهریور ماه 1397

- ریاست دانشکده علوم ورزشی از شهریور ماه 1397 تا شهریور ماه 1398

- عضو هیات ممیزه دانشگاه بیرجند از دی ماه 1395

- رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی دانشگاه بیرجند از دی ماه 1395 تا دی ماه 1397

- عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش" از سال 1392

- مدرس برتر استان خراسان جنوبی- 1390

- استاد نمونه دانشگاه بیرجند. اردیبهشت ماه 1393

- استاد نمونه دانشگاه بیرجند. اردیبهشت ماه 1394

- استاد نمونه دانشگاه بیرجند. اردیبهشت ماه 1396

- استاد نمونه دانشگاه بیرجند. اردیبهشت ماه 1397

- پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند. آذر ماه 1393

- پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند. آذر ماه 1395

فیزیولوژی ورزشی

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت‌های ورزشی

 بیوشیمی و تغذیه ورزشی

سازگاری هورمونی به فعالیت‌های ورزشی

فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی بالینی

فیزیولوژی ورزشی

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت‌های ورزشی

 بیوشیمی و تغذیه ورزشی

سازگاری هورمونی به فعالیت‌های ورزشی

فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی بالینی

 

ساعات حضور

نیمسال اول ۹۹-۹۸ ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۲-۱۴ ۱۴-۱۶
شنبه حضور حضور حضور حضور تا ۱۵
یک شنبه حضور حضور حضور حضور تا ۱۵
دوشنبه تغذیه ورزش و کنترل وزن (کارشناسی) حضور حضور حضور تا ۱۵
سه شنبه بیوشیمی و متابولیسم ورزشی (کارشناسی ارشد) حضور حضور حضور تا ۱۵
چهارشنبه بیوشیمی ورزشی پیشرفته (دکتری) حضور حضور حضور تا ۱۵