مرضیه ثاقب جو

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه گیلان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه گیلان
دکترای تخصصی۱۳۸۸فیزیولوژی ورزشدانشگاه خوارزمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم ورزشیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 

- معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند- اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ تا تیرماه ۱۳۹۶

- مدیر امور پژوهشی دانشگاه بیرجند از تیر ماه ۱۳۹۶ تا شهریور ماه ۱۳۹۷

- ریاست دانشکده علوم ورزشی از شهریور ماه ۱۳۹۷ تا شهریور ماه ۱۳۹۸

- عضو هیات ممیزه دانشگاه بیرجند از دی ماه ۱۳۹۵

- رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی دانشگاه بیرجند از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۷

- عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش" از سال ۱۳۹۲

- مدرس برتر استان خراسان جنوبی- ۱۳۹۰

- استاد نمونه دانشگاه بیرجند. اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

- استاد نمونه دانشگاه بیرجند. اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

- استاد نمونه دانشگاه بیرجند. اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

- استاد نمونه دانشگاه بیرجند. اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

- استاد نمونه دانشگاه بیرجند. اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

- پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند. آذر ماه ۱۳۹۳

- پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند. آذر ماه ۱۳۹۵

- پژوهشگر نمونه دانشگاه بیرجند. آذر ماه ۱۳۹۸

 

فیزیولوژی ورزشی

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت‌های ورزشی

 بیوشیمی و تغذیه ورزشی

سازگاری هورمونی به فعالیت‌های ورزشی

فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی بالینی

فیزیولوژی ورزشی

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت‌های ورزشی

 بیوشیمی و تغذیه ورزشی

سازگاری هورمونی به فعالیت‌های ورزشی

فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی بالینی