مهری سلیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵شیمی محضدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۳شیمی الیبیرجند
دکترای تخصصی۱۳۹۲شیمی آلیبیرجند

سوابق اجرایی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سال ۱۳۶۶ شروع به کار  در دانشگاه بیرجند به عنوان کارشناس آموزشی

سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵- مسئولیت انبارداری انبارهای ادوات علمی گروه شیمی

سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷- مسئولیت اداره آموزش دانشکده علوم

سال ۱۳۹۷- نماینده پژوهشی گروه شیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸ ۸ --۱۰ ۱۰ --۱۲ ۱۲ --۱۴ ۱۴ --۱۶ ۱۶ --۱۸ ۱۸ --۲۰
شنبه   شیمی هتروسیکل(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۱۰۱) شروع زوج شناسایی ترکیبات آلی(۳,۰۰),گروه ۱, (دانشکده علوم-بلوک ۱) شروع زوج   مطالعه و تحقیق  مطالعه و تحقیق  رفع اشکال 
یک شنبه   حضور در اتاق  حضور در اتاق  جلسه گروه  رفع اشکال  آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی(۲,۰۰),گروه ۲, (از-شیمی الی) شروع زوج آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی(۲,۰۰),گروه ۲, (از-شیمی الی) شروع زوج
دوشنبه   شیمی هتروسیکل(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۱۰۳)* شروع فرد رفع اشکال دانشجویان تحصیلات تکمیلی  شناسایی ترکیبات آلی(۳,۰۰),گروه ۱, (دانشکده علوم-بلوک ۱)* شروع فرد آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی(۲,۰۰),گروه ۱, (از-شیمی الی) شروع زوج آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی(۲,۰۰),گروه ۱, (از-شیمی الی) شروع زوج رفع اشکال 
سه شنبه   مطالعه و تحقیق  مطالعه و تحقیق    مطالعه و تحقیق  مطالعه و تحقیق  رفع اشکال دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
چهارشنبه   حضور در اتاق  رفع اشکال    مطالعه و تحقیق  مطالعه و تحقیق  مطالعه و تحقیق 
پنج شنبه     رفع اشکال دانشجویان تحصیلات تکمیلی