مهری سلیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵شیمی محضدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۳شیمی الیبیرجند
دکترای تخصصی۱۳۹۲شیمی آلیبیرجند

سوابق اجرایی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سال ۱۳۶۶ شروع به کار  در دانشگاه بیرجند به عنوان کارشناس آموزشی

سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵- مسئولیت انبارداری انبارهای ادوات علمی گروه شیمی

سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷- مسئولیت اداره آموزش دانشکده علوم

سال ۱۳۹۷- نماینده پژوهشی گروه شیمی