مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Weld Metal Revelation for Machine ApplicationsMehri Salimi tabasاولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران2013-03-06
۲کمپلکس کبالت مشتق شده از اپی کلروهیدرین تثبیت شده بر بستر مغناطیسی نانو فیبر سلولز ب در تهیه کینولین¬هامهری سلیمی طبس,محمدعلی ناصری,بهاره نیرومندجزیاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018-09-01
۳، سنتز کرومن¬¬¬ها و اسپروکسی ایندول¬ها با استفاده ازکمپلکس مس مشتق شده از اپی کلروهیدرین تثبیت شده بر بستر مغناطیسی نانو فیبر سلولز به عنوان نانو کاتالیست جدید و مغناطیسیمهری سلیمی طبس,محمدعلی ناصری,بهاره نیرومندجزیاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018-09-01
۴CuII immobilized on aminated Fe3O4@cellulose nanofibers (Fe3O4@cellulose nanofibers-NH2-CuII NPs): a novel, bio-based and magnetic nanocatalyst for the synthesis of benzimidazole derivatives,Mehri Salimi tabas,Maasoumeh Jafarpourاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018-09-01
۵Cobalt nano-particles supported on ethylenediamine functionalized magnetic cellulose nanofibers as a novel and efficient catalyst for oxidation of alcoholesMehri Salimi tabas,Maasoumeh Jafarpourاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018-09-01
۶Oxidation of sulfides by a (salen) Mn(III) catalyst covalently grafted on magnetic nanofiber celluloseMehri Salimi tabasبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران2017-09-02
۷(carboxy-3-oxopropylamino)-3-propylsilylcellulse as a novel organocatalyst for the synthesis of substituted coumarins under solvent-free conditionsMehri Salimi tabasهجدهمین کنگره شیمی ایران2015-08-30
۸cellulose propyl amino-4-oxo butanoic acid for synthesis of one-pot mulicomponent synthesis of 4H-chromene derivativesMehri Salimi tabas,Mohammad ali Nasseriشانزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه یزد2013-09-07
۹suppotted propyl amino-4-oxo butanoic acid on cellulose as an recyclable catalyst for synthesis of quinolinesMehri Salimi tabas,Mohammad ali Nasseriشانزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه یزد2013-09-07
۱۰epoxide asymmetric reactions catalyzed by Mn salen -celluloseMehri Salimi tabasشانزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه یزد2013-09-07
۱۱Mn salen -cellulose asfor selective and mild oxidation of sulfides by oxoneMehri Salimi tabasشانزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه یزد2013-09-07
۱۲NbCl5 as an efficient lewis acid catalyzed synthesis of 1 8-dioxo-octahydroxanthenes under solvent free conditionMohammad ali Nasseri,Mehri Salimi tabas,Ali Allahresaniپانزدهمین کنگره شیمی ایران2011-09-04
۱۳PEG-SO3Hcatalyzed facial synthsis of trisubstisuted alkenes in solvent-free conditions via condensation of 1 3 dicarbonyl and aldehydes.Mehri Salimi tabasپانزدهمین کنگره شیمی ایران2011-09-04
۱۴NbCl5as an efficient lewis acid catalyzed synthsis of 1 8dioxo- octahydroxanthenesMehri Salimi tabasپانزدهمین کنگره شیمی ایران2011-09-04
۱۵Cellulose sulfuric acid an efficient biodegradable and recyclable heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of amidoalkyl naphthols under solvent-free conditionMehri Salimi tabasپانزدهمین کنگره شیمی ایران2011-09-04
۱۶Anew simple and efficient method for the pyrazoles synthesis in water at room temperatureMehri Salimi tabasهفدهمین سمینار شیمی آلی ایران2010-10-13
۱۷PEG-SO3H an efficient catalyst for synthesis of a a-bis(substituted-benzylidene) cycloalkanones under solvent-free conditionsMehri Salimi tabasشانزدهمین کنفرانس شیمی آلی ایران2009-08-18
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.