مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱کمپلکس کبالت مشتق شده از اپی کلروهیدرین تثبیت شده بر بستر مغناطیسی نانو فیبر سلولز ب در تهیه کینولین¬هامهری سلیمی طبس - محمدعلی ناصری - بهاره نیرومندجزیاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018-09-01
۲، سنتز کرومن¬¬¬ها و اسپروکسی ایندول¬ها با استفاده ازکمپلکس مس مشتق شده از اپی کلروهیدرین تثبیت شده بر بستر مغناطیسی نانو فیبر سلولز به عنوان نانو کاتالیست جدید و مغناطیسیمهری سلیمی طبس - محمدعلی ناصری - بهاره نیرومندجزیاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018-09-01
۳Silver nanoparticles decorated on thiol-modified magnetic hydrotalcite (Fe3O4/HT-Pr-S-Ag): a novel, efficient and magnetically nanocatalyst for oxidation of alcoholsمهری سلیمی طبس - ازاده زمانپوربیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران2019-08-21
۴Magnetic Cellulose Nanofibers Supported Imidazolium-Based Ionic Liquid as a Biodegradable Catalyst for the Synthesis of Quinoline Derivativesمهری سلیمی طبس - قدسیه باقرزاده - معصومه قیصاریبیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران2019-03-12
۵Magnetic Cellulose Nanofibers Supported Imidazolium-Based Ionic Liquid as a Biodegradable Catalyst for the Synthesis of Quinoline Derivativesمهری سلیمی طبس - قدسیه باقرزاده - معصومه قیصاریبیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران2019-03-12
۶Co(II) Immobilized on Functionalized Magnetic Hydrotalcite (Fe3O4/HTNH2- CoII): A Green and Magnetically Recyclable Bifunctional Nanocatalyst for the Synthesis of Xanthenesمهری سلیمی طبس - فرزانه اسمعیلی نصرآبادیبیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران2019-03-12
۷CuII immobilized on aminated Fe3O4@cellulose nanofibers (Fe3O4@cellulose nanofibers-NH2-CuII NPs): a novel, bio-based and magnetic nanocatalyst for the synthesis of benzimidazole derivatives,مهری سلیمی طبس - معصومه جعفرپور - سوسن یزدانی شواکند - فهیمه فیض پوراولین کنفرانس کاتالیست ایران2018-09-01
۸Cobalt nano-particles supported on ethylenediamine functionalized magnetic cellulose nanofibers as a novel and efficient catalyst for oxidation of alcoholesMehri Salimiاولین کنفرانس کاتالیست ایران2018/09/01 - 2018/09/02
۹Oxidation of sulfides by a (salen) Mn(III) catalyst covalently grafted on magnetic nanofiber celluloseMehri Salimi، Maryam Rahnama ghale hasanبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران2017/09/02 - 2017/09/04
۱۰(carboxy-3-oxopropylamino)-3-propylsilylcellulse as a novel organocatalyst for the synthesis of substituted coumarins under solvent-free conditionsMehri Salimiهجدهمین کنگره شیمی ایران2015/08/30 - 2015/09/01
۱۱supported propyl amino-4-oxo butanoic acid on cellulose as an efficient and reusable catalyst for syntheis of 3 3-di indolyl indolin-2-onesMehri Salimi، Mohammad Ali Nasseri17th Iranian Chemistry Congress Vali-e-Asr University2014/09/01 - 2014/09/03
۱۲A highly efficient and reusable heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of 2 4 5-trisubstituted and 1 2 4 5-tetrasubstituted imidazolesMehri Salimi، Mohammad Ali Nasseri، Tayyebeh Daliran chapeshloo17th Iranian Chemistry Congress Vali-e-Asr University2014/09/01 - 2014/09/03
۱۳suppotted propyl amino-4-oxo butanoic acid on cellulose as an recyclable catalyst for synthesis of quinolinesMehri Salimi، Mohammad Ali Nasseriشانزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه یزد2013/09/07 - 2013/09/09
۱۴Mn salen -cellulose asfor selective and mild oxidation of sulfides by oxoneMehri Salimiشانزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه یزد2013/09/07 - 2013/09/09
۱۵epoxide asymmetric reactions catalyzed by Mn salen -celluloseMehri Salimiشانزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه یزد2013/09/07 - 2013/09/09
۱۶cellulose propyl amino-4-oxo butanoic acid for synthesis of one-pot mulicomponent synthesis of 4H-chromene derivativesMehri Salimi، Mohammad Ali Nasseriشانزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه یزد2013/09/07 - 2013/09/09
۱۷Weld Metal Revelation for Machine Applications، Mehri Salimiاولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران2013/03/06 - 2013/03/08
۱۸one-step three-component synthesis of novel 3-substituted indoles using poly ethylene glycol)-bound sulfonic acid PEG-SO3H) as reusable catalystMehri Salimi18 th iranian seminar of organic chemistry2012/03/07 - 2012/03/09
۱۹Celloluse sulfuric acid catalyzed multicomponent reactions for synthesis spirooxindol in aqueous mediumMehri Salimi18 th iranian seminar of organic chemistry2012/03/07 - 2012/03/09
۲۰Green and efficient oxidation of alcohols catalyzed by Mn salen complexes immobilized on celloluse in ambient conditionMehri Salimi18 th iranian seminar of organic chemistry2012/03/07 - 2012/03/09
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.