برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی آلی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مباحث نوین در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شناسایی ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی هتروسیکل
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شناسایی ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه شیمی آلی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: از-شیمی الی
عنوان آزمایشگاه شیمی آلی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: از-شیمی الی
عنوان شیمی هتروسیکل
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی دارویی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان پروژه کارشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شناسایی ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی آلی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۱، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی آلی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی آلی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی آلی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، حل تمرین(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱
عنوان شیمی آلی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، حل تمرین(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان مباحث نوین در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۱، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: چهار
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شیمی آلی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مباحث نوین در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روشهای سنتز مواد آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۴۰۴، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان مباحث نوین در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۴۰۱، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان سمینار کارشناسی ارشد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: چهار، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: چهار، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان شیمی آلی (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۰۳، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۱۰۳
عنوان شیمی آلی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، حل تمرین(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: چهار
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۳، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰، درس(ع): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان شیمی آلی (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۴۰۳، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۱، حل تمرین(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۴۰۳
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان شیمی آلی (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۳، حل تمرین(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: چهار
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان شیمی آلی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۴۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۴۰۱
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۱
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۱، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۱
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۱، درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۴۰۱، درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰، درس(ع): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰، درس(ع): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰، درس(ع): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۱۰۱، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰، درس(ع): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰، درس(ع): دو شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان جدا سازی و شناسای ترکیبات آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی