شیما بیجاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۹۱مهندسی عمران - عمراندانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۹۳مهندسی عمران - سازهدانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۷مهندسی عمران - زلزلهدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسیعضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی عمرانپیمانیتمام وقت۲