حسین شکوهی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ودرسیشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۸برنامه ریزی آموزشیعلامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۹۳برنامه ریزی درسیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

- معاون مدیر آموزش دانشگاه به مدت ۱۰ سال

- معاون دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی از ۱۳۹۴/۰۲/۰۸  لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

- دبیر هیات نظارت،  ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان جنوبی از ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

- رئیس پردیس علوم رفتاری از ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

ردیف

نام مؤسسه یا مرکز آموزشی

نام درس

دوره

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دانشگاه بیرجند

اصول برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

۱۳۸۱

۱۳۹۳

دانشگاه بیرجند

اصول برنامه ریزی درسی

کارشناسی

۱۳۸۵

۱۳۸۷

دانشگاه بیرجند

نظریه های یادگیری در برنامه درسی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۳

۱۳۹۶

دانشگاه بیرجند

اصول ارزشیابی آموزشی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۳

۱۳۹۳

دانشگاه بیرجند

نظارت و راهنمایی

کارشناسی

۱۳۸۲

۱۳۸۷

دانشگاه بیرجند

روان‌شناسی رشد

کارشناسی

۱۳۸۲

۱۳۸۴

دانشگاه بیرجند

اصول مدیریت آموزشی

کارشناسی

۱۳۸۱

۱۳۸۶

دانشگاه بیرجند

اصول و مبانی آموزش و پرورش

کارشناسی

۱۳۸۲

۱۳۹۱

دانشگاه بیرجند

روان شناسی تربیتی

کارشناسی

۱۳۹۳

۱۳۹۶

دانشگاه بیرجند

تکنولوژی آموزشی

کارشناسی

۱۳۸۱

۱۳۸۷

دانشگاه بیرجند

سیاستگزاری آموزشی با تاکید بر برنامه درسی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۵

ادامه دارد

دانشگاه بیرجند

تغییر و اجرای برنامه درسی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۵

ادامه دارد

دانشگاه بیرجند

روش‌های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی

دکتری

۱۳۹۶

۱۳۹۶

دانشگاه بیرجند

اصول و روش‌های طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های درسی

دکتری

۱۳۹۵

ادامه دارد

دانشگاه بیرجند

طراحی و تدوین برنامه درسی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۵

ادامه دارد

دانشگاه بیرجند

اصول و روش‌های ارزشیابی برنامه درسی

کارشناسی ارشد

۱۳۹۵

ادامه دارد

سوابق پژوهشی

- اشتراک تجارب و راهکارهای آموزش الکترونیکی (دانشگاه بیرجند و دانشگاه محقق اردبیلی) ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

- روش‌های تدوین طرح درس ۱۴۰۰/۱۲/۰۴