سعید خراشادیزاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مهندسی برق-کنترلدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهندسی برق-کنترلدانشگاه صنعتی شاهرود
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی برق-کنترلدانشگاه صنعتی شاهرود

سوابق پژوهشی