برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان اصول فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۵، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان پروژه نرم افزار کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان پروژه معماری کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۱۰۳، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۴، حل تمرین(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۱۰۳
عنوان شبکه های کامپیوتری ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۳، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان تجارت الکترونیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۳، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان شیوهارائه مطالب علمی وفنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۳، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۶، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان برنامه سازی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان شبکه های کامپیوتری ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۳، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان تجارت الکترونیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۳، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۳، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۶، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شبکه های کامپیوتری ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۶، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان تجارت الکترونیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۶، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوهارائه مطالب علمی وفنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوهارائه مطالب علمی وفنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۶، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۵، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۵، حل تمرین(ت): پنج شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۶، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۶، حل تمرین(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان شبکه های کامپیوتری ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۶، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۳، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۶، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۶، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان تجارت الکترونیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۶، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیوهارائه مطالب علمی وفنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان شیوهارائه مطالب علمی وفنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۶، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان مبانی ومهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شبکه های کامپیوتری ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان اصول و مبانی مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان مبانی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان مبانی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۱۰۳، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان مبانی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تجارت الکترونیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تجارت الکترونیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوهارائه مطالب علمی وفنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان اصول و مبانی مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان اصول و مبانی مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان تجارت الکترونیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوهارائه مطالب علمی وفنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوهارائه مطالب علمی وفنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوهارائه مطالب علمی وفنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان مهندسی نرم افزار۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان برنامه سازی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان برنامه سازی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان شبکه های کامپیوتری ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۳، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان مبانی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۳، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول و مبانی مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۲۰۶، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۶، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان شیوهارائه مطالب علمی وفنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان پروژه فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کاراموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۶، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ز مکان: ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۶