مهدی تورانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی برق _ قدرتدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی برق _ قدرتدانشگاه بیرجند
دکتری۱۳۹۵مهندسی برق _ قدرتدانشگاه بیرجند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی فردوسعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

معاونت آموزش دانشکده فنی و مهندسی فردوس

عضو نظام مهندسی ساختمان و دارای پروانه نظارت بر تاسیسات برقی از سازمان نظام مهندسی

ارزیاب علمی و فنی پارک علم و فناوری

مدیریت گروه برق صنعتی در مرکز علمی و کاربردی شهرستان بشرویه

عضو شورای آموزشی مرکز علمی و کاربردی شهرستان بشرویه

 

سوابق پژوهشی

اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه بیرجند، عضو تیم دانشجویی

اولین کنفرانس اصول مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه پیام نور تهران، رییس نشست علمی

پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه گیلان، داور مقالات

ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی، رییس نشست علمی

سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، دانشگاه گیلان، داور مقالات