علی زارعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷باستانشناسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۱باستانشناسی دوران اسلامیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۵باستانشناسی دوران اسلامیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندمعاون آموزشیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

 • عضو هیات علمی دردانشگاه بیرجند از سال 84تاکنون.
 • معاون آموزشی دانشکده. آذر 97 تا کنون.
 • مدیرگروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند از 84تا 1390 و
 • مدیر گروه باستانشناسی دانشگاه بیرجند از تیرماه 1395 تا تابستان 97.
 • عضو گروه پژهشی افغانستان شناسی دانشگاه بیرجند.
 • عضوهیات علمی اجرایی همایش جدیدترین یافته های باستان شناسی درحوزه تمدن شرق ایران دانشگاه بیرجند اسفند 84.
 • عضو کمیته علمی و اجرایی همایش ملی هنراسلامی، دانشگاه بیرجند، زمان برگزاری آبان 90.
 • عضوهیات علمی اجرایی همایش ملی چشم انداز باستان شناسی شمال کشور دردهه آینده درموسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر اردیبهشت 89.
 • عضو هیات علمی کمیته داوران همایش ملی کویر فرصتها تهدیدات وتاثیر آن برامنیت پایدار دانشگاه بیرجند تیرماه 89.
 • عضوهیات علمی و اجرایی همایش ملی باستان شناسی ایران :آسیبها ،فرصتها و چالشها.دانشگاه بیرجند .1392
 • عضوهیات علمی و اجرایی دومین همایش ملی باستان شناسی ایران.دانشگاه بیرجند .1394
 • عضوهیات علمی و اجرایی سومین همایش ملی باستان شناسی ایران.دانشگاه بیرجند .1396
 • فعالیت اجرایی درحوزه پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی تیرماه 82 لغایت 83.
 • سرپرست کاوشهای باستانشناسی محوطه کهنک شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی. بهمن 1392.
 • سرپرست کاوشهای باستانشناسی محوطه کهنک شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی. اردیبهشت و خرداد  1396.
 • عضو هیات باستان شناسی ایران و لهستان درمحوطه چهارطاقی سبزوار درشهریور و مهرماه 86.
 • عضو هیات باستان شناسی ایران و لهستان درمحوطه چهارطاقی سبزوار درشهریور و مهرماه 87.
 • عضو هیات باستان شناسی کاوشهای تپه سگزآباد قزوین 1375.
 • عضو هیات باستان شناسی کاوشهای ارگ قدیم توس آذر لغایت اسفند 79.
 • عضو هیات باستان شناسی کاوشهای ارگ قدیم توس مهرلغایت آذر 81.
 • عضو هیات گمانه زنی باستان شناسی محوطه شاه ولی بیرجند اسفند 82.
 • نظارت وسرپرستی کارآموزی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه بیرجند درقلعه فورگ بیرجند 1383.
 • نظارت وسرپرستی کارآموزی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه بیرجند درقلعه فورگ بیرجند 1384.
 • نظارت وسرپرستی کارآموزی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه بیرجند درمسجد زوزن خواف1385.
 • معاون وعضو هیات باستان شناسی دانشگاه بیرجند درخرداد86درتپه مود شهرستان بیرجند.
 • معاون وعضو هیات باستان شناسی دانشگاه بیرجند دراردیبهشت 87درتپه مود شهرستان بیرجند.
 • معاون وعضو هیات باستان شناسی دانشگاه بیرجند دراردیبهشت وخرداد88درتپه مود شهرستان بیرجند.
 • معاون وعضو هیات باستان شناسی دانشگاه بیرجند درشهریور ومهر 89درتپه مود شهرستان بیرجند.

باستان شناسی -هنر و تمدن اسلامی

هنر اسلامی -معماری و شهرسازی ایران دوران اسلامی و جهان اسلام