لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷٬۴۳۴ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Variable Length IPO and its application in concurrent design and train of ANFIS systemsAPPLIED INTELLIGENCEAmir Soltany Mahboob,
Application of IPO: A Heuristic Neuro-Fuzzy ClassifierEvolutionary IntelligenceAmir Soltany Mahboob,
شواهد پیش از تاریخی دشت سنقر کلیایی در زاگرس مرکزیIranian Journal of Archaeological StudiesMahmood Heydarian, Hamid Reza Ghorbani
ارائه یک روش برای محاسبه¬ی ماتریس تبدیل وابسته به فرکانس خطوط انتقال به شکل هموارمجله مهندسی برق دانشگاه تبریزرامین زحمتی, رضا شریعتی نسب, حسین الیاسی
Artefacts Removal to Detect Visual Evoked Potentials in Brain Computer Interface SystemsJournal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical EngineeringHamidreza Abbaspour, , Seyyed Mohammad Razavi, Luca Mesin
Infinite impulse response systems modeling by artificial intelligent optimization methodsEvolving SystemsAli Mohammadi, , Seyyed Mohammad Razavi
Investigation of temperature and residual stresses field of submerged arc welding by finite element method and experimentsINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGYM. R. Nekouie Esfahani, , Seyed Ali Mirbozorgi, Mohammad Nezamdoust
بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو ( مطالعه موردی شهر بیرجند)علوم و مهندسی آبیاریمحسن پوررضا بیلندی, عباس خاشعی سیوکی, مصطفی یعقوب زاده, احمد جعفرزاده
ارزیابی اقتصادی آربیتراژ انرژی سیستم ذخیره ساز انرژی باتری با توجه به نوع بهرهبرداری آنمجله مهندسی برق دانشگاه تبریزجلال محمدی, سعید رضا گلدانی, حمید فلقی
Achievement of continuity of phi psi)-derivations without linearity.BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVINShirin Hejazian, Ali Reza Janfada, Madjid Mirzavaziri, Mohammad Sal Moslehian
Response of creatine kinase and lactate dehydrogenase enzymes to rest interval between sets and set-repetition configuration during bouts of eccentric exerciseInterventional Medicine and Applied ScienceHossein Mohammadi, , Seyyed Hossein Abtahi evary
تاثیر مصرف میوه عناب بر سطوح اینترلوکین-6 و فاکتور نکرروز دهنده تومور آفای سرم مردان غیرفعال به دنبال اجرای آزمون وینگیتمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندحسین نوفرستی, محمداسماعیل افضل پور, سیدحسین ابطحی ایوری, مجتبی امیرآبادی زاده
بررسی تغییرات سطوح سرمی بتا-اندورفین و شدت درد ناشی از دیسمنوره اولیه متعاقب یک دوره تمرینات هوازی با و بدون مصرف مکمل زیره سبزمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندمحدثه عیدی کاخکی, محمداسماعیل افضل پور, ناهید قنبرزاده, علی نجفی سمنانی
Application of modified Spirulina platensis and Chlorella vulgaris powder on the adsorption of heavy metals from aqueous solutionsJournal of Environmental Chemical EngineeringMohammad Hossein Sayadi Anari, Omolbanin Rashki, Elham Shahri
تخصیص عادلانه منابع در سیستم چندپخشی مبتنی برMIMO-OFDM با استفاده از الگوریتم GA/PSOمهندسی برق و الکترونیک ایرانعلیرضا غلامرضایی, حمید فرخی, جواد زراعتکارمقدم
Convergence of bounded sequences in Hilbert C*-modules equipped with orthonormal basis.international journal of nonlinear analysis and applicationsJ.Farokhiostad, Ali Reza Janfada
On closed range C*-module operators.Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications, Ali Reza Janfada
Products of EP operators on Hilbert C*-modules.Sahand Communications In Mathematical Analysis, Ali Reza Janfada
Achievement of continuity of (phi psi)-derivations without linearity.BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVINShirin Hejazian, Ali Reza Janfada, Madjid Mirzavaziri, Mohammad Sal Moslehian
واکاوی بنیان های نظری ورزش آموزشی و استخراج عوامل زمینه ای مؤثر بر و متأثر از آنپژوهش در ورزش تربیتیمهتاب ناصح-محمد خبیری-مجید جلالی فراهانی-سید نصرالله سجادی