نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۳۱ مورد.
عاطفه

عاطفه آجری آیسک

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
عاطفه آجری آیسک
استادیار دکتری
atefeh.ajori@yahoo.com ادبیات و علوم انسانی - حقوق
-

http://cv.birjand.ac.ir/ajori/fa

محمدباقر

محمدباقر آخوندی

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
محمدباقر آخوندی
استادیار دکترای تخصصی
akhondi@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
۳۲۲۰۲۰۴۴

http://cv.birjand.ac.ir/akhondi/fa

فرهاد

فرهاد آذرمی آتاجان

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم و مهندسی خاک
فرهاد آذرمی آتاجان
استادیار دکترای تخصصی
farhadazarmi@yahoo.com کشاورزی - علوم و مهندسی خاک
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱

http://cv.birjand.ac.ir/azarmi/fa

گوگل اسکالر

احمد آریافر

مهندسی - معدن
احمد آریافر
دانشیار -
aaryafar@birjand.ac.ir مهندسی - معدن
-

http://cv.birjand.ac.ir/aryafar/fa

محمد رضا

محمد رضا آقاابراهیمی

مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
محمد رضا آقاابراهیمی
استاد -
aghaebrahimi@birjand.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
-

http://cv.birjand.ac.ir/aghaebrahimi/fa

سعید

سعید آقاجانی بازنشسته

علوم - شیمی
سعید آقاجانی بازنشسته
مربی -
saghajani@birjand.ac.ir علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/aghajani/fa

محسن

محسن آیتی

علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
محسن آیتی
دانشیار -
mayati@birjand.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
-

http://cv.birjand.ac.ir/ayati/fa

فاطمه ابراهیمی

علوم - فیزیک
فاطمه ابراهیمی
استاد -
- علوم - فیزیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/ebrahimi/fa

زهرا احمدی بروغنی

مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
زهرا احمدی بروغنی
مربی -
zahmadi@birjand.ac.ir مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
-

http://cv.birjand.ac.ir/brooghani/fa

سیدیوسف

سیدیوسف احمدی بروغنی

مهندسی - مکانیک
سیدیوسف احمدی بروغنی
دانشیار -
syahmadi@yahoo.com مهندسی - مکانیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/ahmadi/fa

سید سعید رضا احمدی زاده

منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
سید سعید رضا احمدی زاده
دانشیار -
sahmadi@birjand.ac.ir منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/ahmadizadeh/fa

محمدرضا

محمدرضا اسدی یونسی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدرضا اسدی یونسی
استادیار دکترای تخصصی
yoonesi.mr52@gmail.com علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
۳۲۲۲۱۱۰۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/masadi/fa

امیر حسن اسعدیان

اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
امیر حسن اسعدیان
مربی -
hasad@alumni.ut.ac.ir اموزشکده کشاورزی سرایان - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/asadian/fa

محمد

محمد اسکندری ثانی

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
محمد اسکندری ثانی
استادیار دکتری
m_eskandarisani@hotmail.com ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
-

http://cv.birjand.ac.ir/eskandarisani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
علیرضا

علیرضا اسلام

دکترای تخصصی
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
علیرضا اسلام
استادیار دکترای تخصصی
alirezaeslam@birjand.ac.ir ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
۳۲۲۰۲۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/eslam/fa

سید وحید اسلامی

کشاورزی - زراعت
سید وحید اسلامی
دانشیار -
sveslami@birjand.ac.ir کشاورزی - زراعت
-

http://cv.birjand.ac.ir/eslami/fa

مرتضی

مرتضی اسمعیل نژاد

دکتری
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
مرتضی اسمعیل نژاد
دانشیار دکتری
esmaelnejad.m@gmail.com ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
۶۲۱

http://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
علی

علی اشرفی

کارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
علی اشرفی
مربی کارشناسی ارشد
ashrafi852@yahoo.com ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
-

http://cv.birjand.ac.ir/ashrafi/fa