سید وحید اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰زراعت و اصلاح نباتاتفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۳زراعتتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۵زراعت/اکولوژی علفهای هرزآدلاید

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی از 1386 تا 1394

معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند از بهمن 1397 تاکنون

اکوفیزیولوژی علفهای هرز

فیزیولوژی علفکشها

کاربرد علفکشها

اکولوژی بذر

سوابق پژوهشی

دبیر اجرایی اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی 1386

دبیر علمی اولین همایش ملی کویر، فرصتها و تهدیدات 1387

دبیر علمی ششمین همایش ملی علوم علفهای هرز ایران 1394

مجله دانش علفهای هرز ایران

مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی

مجله پژوهشهای زعفران

عضو انجمن علوم علفهای هرز ایران