مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی اثر محلول پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران(.Crocus sativus L)محمدعلی بهدانی - مهدی گرامی صادقیان - سیدوحید اسلامی - محمد حسین امینی فردزراعت و فناوری زعفران2020
۲رقابت تاج خروس سفید (Amaranthus albus)، خرفه (Portulaca oleracea) و ارزن معمولی (Panicum millaceum) تحت تنش شوریسهراب محمودی - محمد جواد بابائی زارچ - سیدوحید اسلامی - غلامرضا زمانیتنش های محیطی در علوم زراعی2019
۳بررسی اثر روش‌های مختلف کشت بر شاخص‌های رشد سیب‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود سولفات پتاسیممجید جامی الاحمدی - فهیمه فریدی مایوان - سیدوحید اسلامی - کوروش شجاعی نوفرستپژوهش های کاربردی زراعی2019
۴Response of some physiological parameters of sunflower (Helianthus annus L.) to variation in the light environmentمجید جامی الاحمدی - سمانه لاله - سیدوحید اسلامی - زهرا شریفیPOLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES2019
۵اثر محلول‌پاشی و کود سرک اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای آن در چهار رقم گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در منطقه کرمانشاهمجید جامی الاحمدی - رحمان رجبی - سیدوحید اسلامی - رضا محمدی - محسن سعیدیزراعت دیم ایران2020
۶تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و نیتروژن بر تغییرات وزن خشک و عملکرد گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) در دو سامانه خاکورزیمجید جامی الاحمدی - سیدوحید اسلامی - موسی فرهمندبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2020
۷اثر سایه اندازی و نیتروژن بر فنولوژی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) در رقابت با تاج خروس سفید (.Amaranthus albus L)مجید جامی الاحمدی - سارا پرنده - سیدوحید اسلامیتنش های محیطی در علوم زراعی2019
۸اثر مالچ بقایای گیاهی مختلف روی سبز شدن و رشد اولیه گلرنگ و گندم در شرایط رطوبتی مختلفسهراب محمودی - زهرا شریفی - سیدوحید اسلامی - مجید جامی الاحمدیتنش های محیطی در علوم زراعی2018
۹تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و نیتروژن بر پویایی و رشد جمعیت علف های هرز مزرعه پنبه (Gossypium hirsutum L.)مجید جامی الاحمدی - سیدوحید اسلامی - موسی فرهمندحفاظت گیاهان2019
۱۰تاثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندمزهرا شریفی, سید وحید اسلامی, مجید جامی الاحمدی, سهراب محمودیمجله پژوهش های زراعی ایران1397
۱۱تاثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانینصرت اله کریمی ارپناهی, سید وحید اسلامی, رحمت اله دهقان خلیلی, محمد جواد بابائی زارچحفاظت گیاهان1397
۱۲اثر مالچ بقایای گیاهی مختلف روی سبز شدن و رشد اولیه گلرنگ و گندم در شرایط رطوبتی متفاوتزهرا شریفی, سید وحید اسلامی, مجید جامی الاحمدی, سهراب محمودیتنش های محیطی در علوم زراعی1397
۱۳تاثیر آفتاب دهی خاک بر کنترل علف پشمکی در منطقه بیرجندسیداسماعیل روانگرد, سید وحید اسلامی, سهراب محمودیحفاظت گیاهان1397
۱۴بررسی تاثیرالگوی کشت و سطوح کود پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد سیب زمینی (.Solanum tubersum L) در سطوح مختلف آبیاریفهیمه فریدی مایوان, مجید جامی الاحمدی, سید وحید اسلامی, کوروش شجاعی نوفرستتنش های محیطی در علوم زراعی1397
۱۵مطالعه ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیه دق پترگان خراسان جنوبیمسلم رستم پور, محمد جعفری, علی طویلی, حسین آذرنیوند, سید وحید اسلامیمهندسی اکوسیستم بیابان1396
۱۶بررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد و پراکنش علف هرز اویارسلام ارغوانینصرت اله کریمی ارپناهی, سید وحید اسلامی, رحمت اله دهقان خلیلیحفاظت گیاهان1396
۱۷ارزیابی رقابت درون و برون گونه ای گندم و ازمک تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل عکس عملکردفرشته حسنوند, سهراب محمودی, سید وحید اسلامیعلوم گیاهان زراعی ایران1396
۱۸تاثیر مصرف ورمی کمپوست و عناصر کم مصرف بر کمیت و کیفیت علوفه گلرنگعلیرضا کریمی گوغری, محمد علی بهدانی, محمد حسن فتحی نسری, سید وحید اسلامیبوم شناسی کشاورزی1396
۱۹برهمکنش محدودیت تشعشع و نیتروژن بر رقابت دو گیاه چهارکربنه ارزن دمروباهی (Setaria italica L.) و تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.)سارا پرنده, سید وحید اسلامی, مجید جامی الاحمدیحفاظت گیاهان1396
۲۰الگوهای غنا و تنوع گونه ای گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی منطقه حفاظت شده شاسکوه، خراسان جنوبیمسلم رستم پور, محمد جعفری, علی طویلی, حسین آذرنیوند, سید وحید اسلامیحفاظت زیست بوم گیاهان1396
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.