مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱چالشهای مدیریت علفهای هرز در کشاورزی حفاظتیسیدوحید اسلامیهشتمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران2019-08-27
۲تاثیر الگوی کشت و کود سولفات پتاسیم بر برخی ویژگی های زراعی سیب زمینی در شرایط تنش کم آبیفهیمه فریدی مایوان، مجید جامی الاحمدی، سید وحید اسلامی، کورش شجاعی نوفرستپانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1397/06/13 - 1397/06/15
۳اثر برگزدایی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامزامیررضا فدایی، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، سامیه رئیسیاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396/11/25 - 1396/11/25
۴اثر برگزدایی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا رقم سپیدهامیررضا فدایی، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، سامیه رئیسیاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396/11/25 - 1396/11/25
۵ارزیابی ویژگی های سبز شدن گیاه شورزی خرفه تحت تنش شوریمحمد جواد بابائی زارچ، سهراب محمودی، سید وحید اسلامی، غلامرضا زمانیاولین همایش ملی شورورزی1396/09/01 - 1396/09/03
۶بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاجریزی سیاهصدیقه مزروعی صومعه سرائی، سید وحید اسلامیهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران1396/06/05 - 1396/06/07
۷ارزیابی کارایی برخی علفکشهای شاخساره ای و خاک مصرف در کنترل علفهای هرز زیره سبزطیبه حاجی رضائی، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، مهدی مین باشی معینیهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران1396/06/05 - 1396/06/07
۸ارزیابی کارایی علفکش های گروه بازدارنده تقسیم سلولی و بازدارنده فتوسیستم 2 در کنترل علفهای هرز زیره سبزطیبه حاجی رضائی، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، مهدی مین باشی معینیهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران1396/06/05 - 1396/06/07
۹تاثیر سطوح مختلف رطوبتی بر خصوصیات رشدی و زایشی گیاه تاجریزی سیاهصدیقه مزروعی صومعه سرائی، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، محمد حسن سیاری زهانهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران1396/06/05 - 1396/06/07
۱۰وضعیت رکود و خصوصیات جوانه زنی بذور تولیدی پایه مادری علف هرزهای خرفه و تاج خروس سفید تحت تنش شوریمحمد جواد بابائی زارچ، سهراب محمودی، سید وحید اسلامی، غلامرضا زمانیهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران1396/06/05 - 1396/06/07
۱۱مطالعه واکنش جوانه زنی بذر برخی از علفهای هرز به دماهای بالاحمیده کلهرنیا، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، محمد رئوفیهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران1396/06/05 - 1396/06/07
۱۲اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی سلمه تره در سیستم کشت هیدروپونیکمحمد جواد بابائی زارچ، سهراب محمودی، سید وحید اسلامی، غلامرضا زمانیهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران1396/06/05 - 1396/06/07
۱۳مطالعه کارایی ستوکسیدیم همراه سیتوگیت جهت کنترل علف هرز جوموشی در یونجه مستقرحمیده کلهرنیا، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، محمد رئوفیهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران1396/06/05 - 1396/06/07
۱۴کاربرد تلفیقی سوزاندن و زمان برداشت چین در مدیریت غیر شیمیایی جو موشی در مزارع یونج مستقرحمیده کلهرنیا، سید وحید اسلامی، سهراب محمودی، محمد رئوفیهفتمین همایش علوم علف های هرز ایران1396/06/05 - 1396/06/07
۱۵تغییرات وزن خشک و ارتفاع زیره سبز تحت تاثیر رقابت با علف هرز جوموشی و تنش خشکیحسن تعویذی، سهراب محمودی، سید وحید اسلامیدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1395/06/09 - 1395/06/11
۱۶تاثیر سایه دهی و مصرف نیتروژن بر ارزن دم روباهی (Setaria italic L.) در رقابت با تاج خروس (Amaranthus albus L.)سارا پرنده، سید وحید اسلامی، مجید جامی الاحمدیدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1395/06/09 - 1395/06/11
۱۷بررسی تاثیر پیش تیمار آبسیزیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی لوبیا چیتی رقم کوشا در شرایط تنش خشکینعیمه بیاتیان، سید وحید اسلامی، زهره علیزادهاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394/07/10 - 1394/07/11
۱۸اثرپرایمینگ بذر با هورمون آبسیزیک اسید بر تغییرات رشدی و خصوصیات گیاهچه لوبیا در شرایط تنش خشکینعیمه بیاتیان، سید وحید اسلامی، زهره علیزادهاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394/07/10 - 1394/07/11
۱۹اثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیای بر تراکم و تنوع علف های هرز باریک برگ پنبه در کشت دوم بعد از گندممحبوبه سردار، محمد علی بهدانی، سید وحید اسلامی، سهراب محمودیششمین همایش علمی علوم علفهای هرز ایران1394/06/10 - 1394/06/12
۲۰بررسی تاثیر تنش شوری بر صفا ت مورفولوژیک علف هرز اویارسلام ارغوانیسید وحید اسلامی، رحمت اله دهقان خلیلی، نصرت اله کریمی ارپناهیششمین همایش علمی علوم علفهای هرز ایران1394/06/10 - 1394/06/12
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۲ مورد.