برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان نحوه عمل علف کش ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان تداخل علف های هرز و گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان مدیریت تلفیقی علف های هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان بوم شناسی حفاظتی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مدیریت اکولوژیک آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۱۱۲، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اکولوژی بذر
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان فیزیولوژی علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان علف کشها و روشهای کاربردآنها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: گروه۲
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلفهای هرز
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان مدیریت اکولوژیک آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان فیزیولوژی رقابت گیاهان هرز و زراعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان مدیریت علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان اصول اکولوژی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان علف کشها و روشهای کاربردآنها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: گروه۲
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی رقابت گیاهان هرز و زراعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان مدیریت علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۱۱۲، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان اصول اکولوژی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مدیریت اکولوژیک آفات بیماریهای گیاهی و علف های هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۱۱۲، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلفهای هرز
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی رقابت گیاهان هرز و زراعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان مدیریت علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان اصول اکولوژی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۱۱۲، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مدیریت اکولوژیک آفات بیماریهای گیاهی و علف های هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۱۱۲، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۲
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان فیزیولوژی علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان علف کشها و روشهای کاربردآنها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلفهای هرز
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی رقابت گیاهان هرز و زراعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان مدیریت علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان تکنولوژی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اصول اکولوژی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مدیریت اکولوژیک آفات بیماریهای گیاهی و علف های هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: مازاد، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: مازاد
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۳، حل تمرین(ع): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: عملیات گروه ۵
عنوان فیزیولوژی علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان علف کشها و روشهای کاربردآنها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: عملیات گروه ۵
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان علفهای هرز وکنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، حل تمرین(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: گروه ۴
عنوان علفهای هرز وکنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، حل تمرین(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: گروه ۴
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: گروه۲
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: گروه ۴
عنوان اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلفهای هرز
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی رقابت گیاهان هرز و زراعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان مدیریت علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان اصول اکولوژی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۰۱ دکترای زراعت
عنوان مدیریت اکولوژیک آفات بیماریهای گیاهی و علف های هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب
عنوان فیزیولوژی علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان علف کشها و روشهای کاربردآنها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: گروه ۴
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان علفهای هرز وکنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱، حل تمرین(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: گروه۲
عنوان علفهای هرز وکنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱، حل تمرین(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: گروه۲
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: عملیات گروه ۵
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: گروه ۴
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان فیزیولوژی رقابت گیاهان هرز و زراعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان مدیریت علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی وعلفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان فیزیولوژی علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت
عنوان علف کشها و روشهای کاربردآنها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ع): شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: گروه۲
عنوان علفهای هرز وکنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی-گروه۲
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: گروه ۴
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: گروه ۴
عنوان مدیریت علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۳-ارشد مهندسی آب
عنوان اصول اکولوژی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱-ارشد زراعت، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان علفهای هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان علفهای هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان علفهای هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان علفهای هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۱۰۱، حل تمرین(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۱۰۱، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان فیزیولوژی رقابت گیاهان هرز و زراعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان علفهای هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیولوژی رقابت گیاهان هرز و زراعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان علف های هرز و کنترل آنها
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیولوژی رقابت گیاهان هرز و زراعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تکنولوژی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مسئله مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اصول اکولوژی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی رقابت گیاهان هرز و زراعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روشهای پیشرفته آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان زراعت در شرایط تنشهای محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمار و احتمالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طرح آزمایشهای کشاورزی (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اکوفیزیولوژی علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مدیریت علفهای هرز
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان آمار و احتمالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت تکمیلی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان آمارواحتمالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مرتعداری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمار و احتمالات
مقطع تحصیلی کارشناسی