نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۳۸ مورد.
فاطمه

فاطمه جهانی شکیب

دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
فاطمه جهانی شکیب
استادیار دکترای تخصصی
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
-

http://cv.birjand.ac.ir/jahanishakib/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
سپیده

سپیده جوانشیر

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
سپیده جوانشیر
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
۳۲۲۰۲۰۵۰-۳۴۶

http://cv.birjand.ac.ir/javanshir/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
محمد

محمد جوانشیر گیو

دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
محمد جوانشیر گیو
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی - معدن
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳۳

http://cv.birjand.ac.ir/javanshirgiv/fa

جواد

جواد چزگی

دکترای تخصصی
اموزشکده کشاورزی سرایان - مرتع
جواد چزگی
استادیار دکترای تخصصی
اموزشکده کشاورزی سرایان - مرتع
-

https://www.researchgate.net/profile/Javad_Chezgi3

گوگل اسکالر

امین چمنی

مهندسی - معدن
امین چمنی
استادیار -
مهندسی - معدن
-

http://cv.birjand.ac.ir/chamani/fa

مجید

مجید چهکندی

دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید چهکندی
استادیار دکتری
علوم ریاضی و آمار - آمار
-

http://cv.birjand.ac.ir/chahkandi/fa

گوگل اسکالر
احمد

احمد حاجی زاده

کارشناسی ارشد
علوم - شیمی
احمد حاجی زاده
مربی کارشناسی ارشد
علوم - شیمی
-

http://cv.birjand.ac.ir/ahajizadeh/fa

محمدامین

محمدامین حاجی زاده

کارشناسی ارشد
هنر - فرش
محمود

محمود حاجیانی

منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمود حاجیانی
استادیار -
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸

http://cv.birjand.ac.ir/hajiani/fa

سعید

سعید حدیدی مود

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
سعید حدیدی مود
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/hadidimoud/fa

علی

علی حسن آبادی

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
علی حسن آبادی
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
-

http://cv.birjand.ac.ir/hasanabadi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسن

حسن حسن پور

دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسن حسن پور
استادیار دکترای تخصصی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
-

http://cv.birjand.ac.ir/hasanpour/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن حسن زاده

دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
حسن حسن زاده
دانشیار دکترای تخصصی
مهندسی - مکانیک
Ex. Number ۳۹۷ , ۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱

http://cv.birjand.ac.ir/hasanzadeh/fa

گوگل اسکالر
محبوبه سادات

محبوبه سادات حسین زاده

دکترای تخصصی
علوم - زیست شناسی
محبوبه سادات حسین زاده
استادیار دکترای تخصصی
علوم - زیست شناسی
۳۰۱

http://cv.birjand.ac.ir/hosseinzadeh/fa

گوگل اسکالر
محمد حسین

محمد حسین حسینی

دکتری
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
محمد حسین حسینی
استادیار دکتری
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
۲۷۶

http://cv.birjand.ac.ir/mhhosseini/fa

گوگل اسکالر
سید محمد

سید محمد حسینی

دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم دامی
سید محمد حسینی
دانشیار دکترای تخصصی
کشاورزی - علوم دامی
-

http://cv.birjand.ac.ir/smhosseini/fa

گوگل اسکالر
سیده عاطفه

سیده عاطفه حسینی

دکترای تخصصی
کشاورزی - گیاهپزشکی
سیده عاطفه حسینی
استادیار دکترای تخصصی
کشاورزی - گیاهپزشکی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲

http://cv.birjand.ac.ir/ahosseini/fa

گوگل اسکالر