محمدامین حاجی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴فرشدانشگاه هنر اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷پژوهش هنردانشگاه هنر تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

عضو اجرای همایش ملی باستان شناسی. ۱۳۹۲- ۱۳۹۴- ۱۳۹۶- ۱۳۹۸

دبیر اجرایی همایش ملی فرش دستباف. سال ۱۳۹۴

مسئول کارآفرینی دانشکده هنر ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

مدیرگروه فرش وهنر اسلامی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

استاد نمونه دانشکده هنر در سال ۱۳۹۸

هنرهای سنتی ایران

نگارگری ایرانی

فرش دستبافت

مرمت فرش

سوابق پژوهشی