برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان برنامه حضور ترم دوم ۹۸-۹۹
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول برنامه فرش نهایی.pdf
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۱:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۱:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۱:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۱:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تاریخ نگارگری در ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۱:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): دو شنبه ۱۱:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تاریخ نگارگری در ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۱:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): شنبه ۱۱:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تاریخ نگارگری در ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۲
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۳
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۱:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): دو شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۱:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): چهار شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان تاریخ نگارگری در ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان تاریخ فرش ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۱
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): سه شنبه ۰۹:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان تاریخ نگارگری در ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): شنبه ۰۹:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): سه شنبه ۰۹:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): ۱۳۹۱.۱۱.۲۶ ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): پنج شنبه ۰۹:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: هنر-ک۳۰۴
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): شنبه ۰۹:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۰۹:۰۰ مکان: کارگاه مرمت، درس(ع): یک شنبه ۰۹:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه مرمت
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارگاه عکاسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه چوب ۲
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه چوب ۲
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کارگاه چوب ۲
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه چوب ۲
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارگاه عکاسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ز مکان: کارگاه چوب ۲، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کارگاه چوب ۲
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ز مکان: کارگاه چوب ۲، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کارگاه چوب ۲
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه چوب ۲
طرح درس در صورت انتخاب این گروه، گروه همنام خود را در درس بافت گلیم و عکاسی 2 انتخاب کنید.
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه چوب ۲
طرح درس در صورت انتخاب این گروه، گروه همنام خود را در درس بافت گلیم و عکاسی 2 انتخاب کنید.
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کارگاه چوب ۲
طرح درس در صورت انتخاب این گروه ، گروه همنام خود را در درس بافت فرش 4 انتخاب کنید
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۴)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کارگاه چوب ۲
طرح درس در صورت انتخاب این گروه ، گروه همنام خود را در درس بافت فرش 4 انتخاب کنید
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۳)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شناخت طرح و نقش فرش ایران (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت و مرمت فرش (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی