محمد اسکندری ثانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴جغرافیایی انسانیسیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷جغرافیا و برنامه ریزی شهرییزد
دکتری۱۳۹۳جغرافیا و برنامه ریزی شهریشهید بهشتی تهران

سوابق اجرایی

عضو و دبیر کمسیون اقتصاد مقاومتی دانشگاه بیرجند

عضو اتاق فکر بنیاد نخبگان خراسان جنوبی

عضو اتاق فکر اداه کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

مسول کارافرینی و ارتباط با جامعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عضو کمیته جغرافیا و برنامه ریزی شهری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیر اجرایی دهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران "توسعه محلی منطقه ای شرق رویکردی در پایداری شرق ایران" 

دبیر اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت 

مدیر گروه جغرافیا

مشاور علمی و اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر

  1. آینده نگاری توسعه کسب و کارهای تعاونی محور خراسان جنوبی، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی(مجری و طرح برتر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران۱۳۹۹)
  2. پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند۱۳۹۹
  3. استاد نمونه دانشگاه بیرجند۱۳۹۸
  4. پژوهشگر برتر استانی ۱۳۹۹

 

اقتصاد شهری

امایش سرزمین و رنامه ریزی منطقه ای

مسکن و اسکان غیررسمی

گردشگری

کارافرینی

کارشناس طرح بین المللی  Innovative regional development job creation project IRED (Innovative Regional Economic Development) سازمان عمران ملل متحد با همکاری وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران     

اقتصاد شهری

امایش سرزمین و رنامه ریزی منطقه ای

مسکن و اسکان غیررسمی

گردشگری

کارافرینی

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸ ۸ --۱۰ ۱۰ --۱۲ ۱۲ --۱۴ ۱۴ --۱۶ ۱۶ --۱۸ ۱۸ --۲۰
شنبه   حضور در اتاق  ( از ۹ )حضور در اتاق  ( الی ۹ ) حضور در اتاق  ( الی ۱۱ )رفع اشکال  ( از ۱۱ ) رفع اشکال  ( الی ۱۳ )دورکاری  ( از ۱۳ ) دورکاری  ( الی ۱۵ )حضور در اتاق  ( از ۱۵ ) کارگاه برنامه ریزی شهری(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج
یک شنبه   حضور در اتاق  ( از ۹ )حضور در اتاق حضور در اتاق  حضور در اتاق  ( از ۱۱ )حضور در اتاق  حضور در اتاق  ( الی ۱۳ )دورکاری  ( از ۱۳ )حضور در اتاق  دورکاری  ( الی ۱۵ )دورکاری  ( از ۱۵ )دورکاری  دورکاری  ( الی ۱۷ )مرکز شتاب  ( از ۱۷ )جغرافیای شهری ایران(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج مرکز شتاب  ( الی ۱۹ )  ( از ۱۹ )جهانشهرها و مدیریت سیاسی شهری(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج
دوشنبه   مسکن و اسکان غیر رسمی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوج دفتر شتاب و تواوری  ( از ۱۱ )حضور در اتاق حضور در اتاق حضور در اتاق حضور در اتاق حضور در اتاق  دفتر شتاب و تواوری  ( الی ۱۳ )حضور در اتاق حضور در اتاق حضور در اتاق  ( الی ۱۳ )حضور در اتاق حضور در اتاق  دورکاری  حضور در اتاق  حضور در اتاق 
سه شنبه   رفع اشکال  ( از ۹ )حضور در اتاق  رفع اشکال  ( الی ۱۱ )رفع اشکال  ( از ۱۱ )حضور در اتاق  رفع اشکال  ( الی ۱۳ )دورکاری  ( از ۱۳ ) دورکاری دورکاری  ( الی ۱۵ ) حضور در اتاق  مرکز شتاب  ( از ۱۹ )
چهارشنبه   کارآفرینی هنر(۲,۰۰),گروه ۱, (کارگاه بافت ۲) شروع زوج حضور در اتاق  حضور در اتاق  دورکاری  ( از ۱۵ ) دورکاری  ( الی ۱۷ )حضور در اتاق  ( از ۱۷ ) حضور در اتاق  ( الی ۱۹ )حضور در اتاق  ( از ۱۹ )
پنج شنبه