محمد اسکندری ثانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴جغرافیایی انسانیسیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷جغرافیا و برنامه ریزی شهرییزد
دکتری۱۳۹۳جغرافیا و برنامه ریزی شهریشهید بهشتی تهران

سوابق اجرایی

عضو و دبیر کمسیون اقتصاد مقاومتی دانشگاه بیرجند

عضو اتاق فکر بنیاد نخبگان خراسان جنوبی

عضو اتاق فکر اداه کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

مسول کارافرینی و ارتباط با جامعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عضو کمیته جغرافیا و برنامه ریزی شهری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیر اجرایی دهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران "توسعه محلی منطقه ای شرق رویکردی در پایداری شرق ایران" 

دبیر کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت 

اقتصاد شهری

امایش سرزمین و رنامه ریزی منطقه ای

مسکن و اسکان غیررسمی

گردشگری

کارافرینی

اقتصاد شهری

امایش سرزمین و رنامه ریزی منطقه ای

مسکن و اسکان غیررسمی

گردشگری

کارافرینی