مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱پیامدهای توسعه شهری در مناطق خشک بر رخداد بحران منابع آب مطالعه ی موردی : فردوس شهر حساس به آبمحمد اسکندری ثانی,علی کاظمی,مرتضی اسمعیل نژاد,ریحانه فایقیسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس2019-06-12
۲نقش گردشگری در توسعه پایدار شهر چابهارمحمد اسکندری ثانی,مرتضی اسمعیل نژاد,شهرکی فهیمهاولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با دو رویکرد چالش های قانون مدیریت شهری و مشارکت شهروندی2015-11-17
۳ارزیابی توان های سازه های آبی جهت توسعه گردشگری آب مطالعه موردی ؛ قنات های استان خراسان جنوبیمحمد اسکندری ثانی,ریحانه فایقی,مرتضی اسمعیل نژادسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس2019-06-12
۴شناسایی پیشرانهای کلیدی موثر برتوسعه گردشگری استان خراسان جنوبی با رویکرد آینده نگارانهمحمد اسکندری ثانی,زیاری کرامت الله,کهکی فاطمه ساداتاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت2019-05-01
۵تدوین استراتزی های اثرگذار بر توسعه رقابت پذیری گردشگری در حوزه روستایی( مطالعه موردی . دهستان لادیز)محمد اسکندری ثانی,ابراهیم زاده عیسی,رضایی ابراهیماولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت2019-05-01
۶امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری پیشکوه تربت حیدریه با استفاده از مدلمحمد اسکندری ثانی,حسین زاده کرمانی محمودهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )2019-04-17
۷تحلیلی بر پیوند هم افزای برنامه ریزی شهری و مدیریت یکپارچه منابع آب )مطالعهمحمد اسکندری ثانی,ابراهیم زاده عیسی,رضایی ابراهیماولین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری2018-10-16
۸ارزیابی و مقایسه مولفههای اثرگذار در شکوفایی شهرهای مرزی استان خراسان جنوبیمحمد اسکندری ثانی,ابراهیم زاده عیسی,رضایی ابراهیمدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران2018-04-17
۹نقش زمین و طبق زمیندار در ایجاد توسع پایدارمحمد اسکندری ثانی,الهام رمضانی قلعه بالا,حامد نوروزیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران2018-04-17
۱۰سنجش و ارزیابی تاب آوری)اجتماعی، نهادی( محله های شهری دربرابر زلزلهمحمد اسکندری ثانی,اعتمادی وحید,ثقفی مهدیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران2018-04-17
۱۱استفاده از سیستم های کنترل استراتژیک ) SCS ( در مدیریت اجرای مطالعات آمایش استان ها با تکید بر مطالعات آمایشمحمد اسکندری ثانی,فلاح محبوبهدومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران2018-01-30
۱۲سنجش ظرفیت های تاب آوری بافت فرسوده شهر بیرجند در مقابله با زلزلهمحمد اسکندری ثانی,نوکندی معصومهکنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین2017-11-15
۱۳آمایش سرزمین ضرورت بنیادین توسعه پایدار محیط زیستمحمد اسکندری ثانی,الهه داودیانچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست2017-05-23
۱۴تبدیل روستا به شهر و نقش آن بر امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه روستاشهر زیارت)محمد اسکندری ثانی,محمود فال سلیمان,آزاده رضائی نسباولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2017-01-18
۱۵بوم گردی، رهیافتی جهت افزایش همگرایی قومی و امنیت نواحی مرزی نمونه موردیمحمد اسکندری ثانی,مرتضی اسمعیل نژاد,رضایی ابراهیمهمایش توسعه ناحیه ژئوپلتیک جنوب شرق ایران2016-11-02
۱۶ضرورت تهیه طرح های CDSبرای رقابت پذیری شهری در عصر جهانی شدن مورد نمونه شهر قاینمحمد اسکندری ثانی,صفرزاده سوسناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد شهری ایران2016-05-19
۱۷تامین مالی مسکن برای گروههای کم درآمد شهری با تاکید بر استانهای محروم کشور موردشناسی شهر بیرجندمحمد اسکندری ثانی,فروزان محمد محسنهمایش بین المللی سکونت گاههای فقیرنشین شهری به سوی بهسازی و بارآفرینی پایدار2016-05-04
۱۸فقر و تغییرات اقلیمی مطالعه موردی جنوب خراسان جنوبیمحمد اسکندری ثانی,مرتضی اسمعیل نژادهمایش بین المللی سکونت گاههای فقیرنشین شهری به سوی بهسازی و بارآفرینی پایدار2016-05-04
۱۹نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر چابهارمرتضی اسمعیل نژاد,شهرکی فهیمه,محمد اسکندری ثانیاولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با دو رویکرد چالش های قانون مدیریت شهری و مشارکت شهروندی2015-11-17
۲۰بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDSدر بیرجند با ت کید بر حکمروایی خوب شهریمحمد اسکندری ثانی,اجزا شکویی محمد,محمد آبادی جوادهفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری2015-11-11
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.