مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تدوین استارتزی های اثرگذار بر توسعه رقابت پذیریمحمد اسکندری ثانیاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت1398/02/11 - 1398/02/12
۲تدوین استراتزی های اثرگذار بر توسعه رقابت پذیری گردشگری در حوزه روستایی( مطالعه موردی . دهستان لادیز)عیسی ابراهیم زاده، محمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضاییاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت1398/02/11 - 1398/02/12
۳شناسایی پیشرانهای کلیدی موثر برتوسعه گردشگری استان خراسان جنوبی با رویکرد آینده نگارانهکرامت الله زیاری، محمد اسکندری ثانی، فاطمه سادات کهکیاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت1398/02/11 - 1398/02/12
۴آینده نگاری و تدوین سناوریوهای توسعه فضایی پایدار ناحیه ترشیزمحمد اسکندری ثانیهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )1398/01/28 - 1398/01/28
۵ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیزمحمد اسکندری ثانیهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )1398/01/28 - 1398/01/28
۶امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری پیشکوه تربت حیدریه با استفاده از مدلمحمد اسکندری ثانیهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )1398/01/28 - 1398/01/28
۷تحلیلی بر پیوند هم افزای برنامه ریزی شهری و مدیریت یکپارچه منابع آب )مطالعهعیسی ابراهیم زاده، محمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضاییاولین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397/07/24 - 1397/07/24
۸سنجش میزان آگاهی مدنی از جاذبه ها و تأثیر آن بر توسعه رقابت پذیری گردشگریمحمد اسکندری ثانی، مرتضی اسمعیل نژاد، ابراهیم رضاییاولین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397/07/24 - 1397/07/24
۹سنجش و ارزیابی تاب آوری)اجتماعی، نهادی( محله های شهری دربرابر زلزلهوحید اعتمادی، محمد اسکندری ثانی، مهدی ثقفیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۰نقش زمین و طبق زمیندار در ایجاد توسع پایدارالهام رمضانی قلعه بالا، محمد اسکندری ثانی، حامد نوروزیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۱بررسی رقابت پذیری گردشگری شهرستان سرایان با مدلمحمد اسکندری ثانی، جواد محمد ابادیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۲بررسی عوامل اقتصاد ی موثر بر ایجاد سیستم حمل و نقل پایدار با رویکرد اقتصاد سبز در شهرمحمد اسکندری ثانی، محمود مرادی، افسانه ابراهیمیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۳ارزیابی و مقایسه مولفههای اثرگذار در شکوفایی شهرهای مرزی استان خراسان جنوبیعیسی ابراهیم زاده، محمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضاییدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۴ایجاد زیستبوم نوآوری جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از طریق کارآفرینی اجتماعیمحمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضاییدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۵بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری به منظور ساماندهی آنهامحمد اسکندری ثانی، محمود مرادی، سیما سجادیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۶قابلیت های خراسان جنوبی و افغانستان در راستای تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزیمحمد اسکندری ثانیاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396/11/25 - 1396/11/25
۱۷ظرفیتها و پتانسیل های استان خراسان جنوبی در حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی کشاورزیمحمد اسکندری ثانیاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396/11/25 - 1396/11/25
۱۸اگروتوریسم راهکاری در جهت توسعه پایدار اشتغال استان خراسان جنوبیمحمد اسکندری ثانیاولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396/11/25 - 1396/11/25
۱۹تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه ای ( نمونه مورد مطالعه استان خراسان جنوبی)محمد اسکندری ثانی، محبوبه فلاحدومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران1396/11/10 - 1396/11/11
۲۰استفاده از سیستم های کنترل استراتژیک ) SCS ( در مدیریت اجرای مطالعات آمایش استان ها با تکید بر مطالعات آمایشمحبوبه فلاح، محمد اسکندری ثانیدومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران1396/11/10 - 1396/11/11
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.