مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱ارزیابی کمی و کیفی پسماندهای صنعتی شهرک صنعتی بیرجندمرتضی اسمعیل نژاد - مرضیه شهریاری - محمد اسکندری ثانیدومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری2020-07-09
۲پیامدهای توسعه شهری در مناطق خشک بر رخداد بحران منابع آب مطالعه ی موردی : فردوس شهر حساس به آبمحمد اسکندری ثانی - علی کاظمی - مرتضی اسمعیل نژاد - ریحانه فایقیسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس2019-06-12
۳تغییرات اقلیمی،بحران آب و استفاده از الگوی مدیریتی شهرهای حساس به آب مطالعه موردی : نهبندانمرتضی اسمعیل نژاد - محمد اسکندری ثانیاولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی2020-09-01
۴ارزیابی توان های سازه های آبی جهت توسعه گردشگری آب مطالعه موردی ؛ قنات های استان خراسان جنوبیمحمد اسکندری ثانی - ریحانه فایقی - مرتضی اسمعیل نژادسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس2019-06-12
۵بررسی تاثیر زمین های وقفی بر قیمت زمین های شهری )مطالعه ی موردی شهر بیرجند(محمد اسکندری ثانی - محمد حسن ناصری تخته جان - زهرا ارژنگ - فاطمه طویلیاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"2019-11-19
۶شناسایی پیشرانهای کلیدی موثر برتوسعه گردشگری استان خراسان جنوبی با رویکرد آینده نگارانهکرامت الله زیاری، محمد اسکندری ثانی، فاطمه سادات کهکیاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت1398/02/11 - 1398/02/12
۷تدوین استراتزی های اثرگذار بر توسعه رقابت پذیری گردشگری در حوزه روستایی( مطالعه موردی . دهستان لادیز)عیسی ابراهیم زاده، محمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضاییاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت1398/02/11 - 1398/02/12
۸تدوین استارتزی های اثرگذار بر توسعه رقابت پذیریمحمد اسکندری ثانیاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت1398/02/11 - 1398/02/12
۹ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیزمحمد اسکندری ثانیهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )1398/01/28 - 1398/01/28
۱۰آینده نگاری و تدوین سناوریوهای توسعه فضایی پایدار ناحیه ترشیزمحمد اسکندری ثانیهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )1398/01/28 - 1398/01/28
۱۱امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری پیشکوه تربت حیدریه با استفاده از مدلمحمد اسکندری ثانیهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )1398/01/28 - 1398/01/28
۱۲سنجش میزان آگاهی مدنی از جاذبه ها و تأثیر آن بر توسعه رقابت پذیری گردشگریمحمد اسکندری ثانی، مرتضی اسمعیل نژاد، ابراهیم رضاییاولین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397/07/24 - 1397/07/24
۱۳تحلیلی بر پیوند هم افزای برنامه ریزی شهری و مدیریت یکپارچه منابع آب )مطالعهعیسی ابراهیم زاده، محمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضاییاولین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397/07/24 - 1397/07/24
۱۴ایجاد زیستبوم نوآوری جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از طریق کارآفرینی اجتماعیمحمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضاییدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۵سنجش و ارزیابی تاب آوری)اجتماعی، نهادی( محله های شهری دربرابر زلزلهوحید اعتمادی، محمد اسکندری ثانی، مهدی ثقفیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۶نقش زمین و طبق زمیندار در ایجاد توسع پایدارالهام رمضانی قلعه بالا، محمد اسکندری ثانی، حامد نوروزیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۷بررسی رقابت پذیری گردشگری شهرستان سرایان با مدلمحمد اسکندری ثانی، جواد محمد ابادیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۸ارزیابی و مقایسه مولفههای اثرگذار در شکوفایی شهرهای مرزی استان خراسان جنوبیعیسی ابراهیم زاده، محمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضاییدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۱۹بررسی عوامل اقتصاد ی موثر بر ایجاد سیستم حمل و نقل پایدار با رویکرد اقتصاد سبز در شهرمحمد اسکندری ثانی، محمود مرادی، افسانه ابراهیمیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
۲۰بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری به منظور ساماندهی آنهامحمد اسکندری ثانی، محمود مرادی، سیما سجادیدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1397/01/28 - 1397/01/29
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۱ مورد.