مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۶۱تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایرانحسین یغفوری، محمد اسکندری ثانی، حامد ارشددومین کنگره بین المللی سازه1393/09/26 - 1393/09/28
۶۲امایش گردشگری در استان سیستان و بلوچستانمرتضی اسمعیل نژاد، فهیمه شهرکی، محمد اسکندری ثانی، فتانه شهرکیاولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوبشرق ایران1393/09/26 - 1393/09/27
۶۳Interpretive Structural Model of Competitiveness Indicators in Travel and Tourism Case Study of South KhorasanMohammad Eskandarisani،6th cactus conference contemporary approches and challenges of tourism sustainability2017/05/10 - 2017/07/10
۶۴Crisis management Crisis of Urmia lakes water and its environmental consequencesMohammad Eskandarisani، Elaheh Davoodianپیامدهای جفرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه2016/11/23 - 2016/11/24
۶۵evalution of urban sustainable development in urban area using multi ceriria desionMohammad Eskandarisani، alizadeh arash، hoseni omidکنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری2016/07/28 - 2016/07/28
۶۶18. از شهرنشین تا شهروند توسعه دارایی مبنا به مثابه توسعه پایدار محلی در مناطق فرودست شهری(مورد مطالعه مهرشهر بیرجندمحمد اسکندری ثانیهفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری1394/08/20 - 1394/08/21
نمایش ۶۱ تا ۶۶ مورد از کل ۶۶ مورد.