مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تحلیلی انتقادی بر سیاست شهری آب از منظر ظرفیت نهادی (مورد شناسی: شهر بیرجند)محمد اسکندری ثانی,رضایی ابراهیم,ابراهیم زاده عیسیجغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای2019
۲نقش بافت تاریخی در ارتقا مولفههای رقابتپذیری شهری مورد مطالعه شهر بیرجندمحمد اسکندری ثانی,یغفوری حسین,اکبری فاطمهبرنامه‌ ریزی فضایی2017
۳مکانی ابی ت سیسات و تجهیزات شهری د ر راستای بهر هوری از زمان طلایی م دیریت بحرانمحمد اسکندری ثانی,مرتضی اسمعیل نژاددانش پیشگیری و مدیریت بحران2016
۴تحلیل جایگاه حکمروایی شایست شهری و برنامه ریزی راهبردی آن )مطالع موردی شهر بیرجند(محمد اسکندری ثانی,یغفوری حسین,ارشد حامدپژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری2016
۵راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتیمحمد اسکندری ثانی,ابراهیم زاده عیسی,رمضانپور صغریجغرافیا و توسعه2016
۶برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس راهبرد توسعه شهر با مدلمحمد اسکندری ثانی,اجزا شکویی محمد,محمد ابادی جوادمطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان2016
۷Factors Affecting the Lut Desert Tourism in Iran: Developing an Interpretive-Structural ModelMurgante,sara pishghahi,Moslem Zarghamfard,Fatemeh KahakiSustainability2021
۸تحلیلی بر فرهنگ و رفتارهای زیست‌محیطی مسئولانه شهروندان بیرجندیمرتضی اسمعیل نژاد,محمد اسکندری ثانیانسان و محیط زیست2021
۹جنسیت و توسعه اجتماعات محله ای در ایران با تاکید بر نیروهای پیش ران و بازدارنده، نمونه موردی: محله نعمت آباد تهرانمحمد اسکندری ثانیتحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی2020
۱۰امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیزمحمد اسکندری ثانی,فاطمه السادات کهکینگرشهای نو در جغرافیای انسانی2019
۱۱آینده پژوهی مدیریت شهری زمینه ساز تحقق رقابت پذیری در عرصهءگردشگری (نمونهءموردی: شهر زاهدان)محمد اسکندری ثانی,رضایی ابراهیمجغرافیای اجتماعی شهری2019
۱۲تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه ای (نمونه مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)محمد اسکندری ثانی,فلاح محبوبهنگرش های نو در جغرافیای انسانی2019
۱۳بررسی عوامل مؤثر بر حمل و نقل پایدار شهری بر پایه نظریه اقتصاد سبز مورد مطالعه: شهر بیرجندمحمد اسکندری ثانی,محمود مردای,افسانه ابراهیمیپژوهش و برنامه‌ریزی شهری2019
۱۴ارزیابی پتانسیل‌های پیاده‌سازی شهر هوشمند با تأکید بر حمل‌ونقل، موردمطالعه: شهر بیرجندمحمد اسکندری ثانی,محمود مرادی,پروین قادری مقدمکاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی2018
۱۵ارزیابی نقش نهادگرایی در روند توسعه پایدار مناطق مرزی(موردمطالعه استان خراسان جنوبی)محمد اسکندری ثانی,مرتضی اسمعیل نژاد,خلیل خزا ئیپژوهشنامه جغرافیای انتظامی2018
۱۶ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری، مورد شناسی منطقه آزاد ارس (شهر جلفا)محمد اسکندری ثانی,ملا زاده مهدی,پورداداش امیربرنامه ریزی منطقه‌ای2017
۱۷سنجش مولفه های موثر بر رقابتپذیری منطقهای درجهت توسع پایدار موردشناسی استان خراسان شمالیمحمد اسکندری ثانی,پیله ور علی اصغر,آزاده رضائی نسبجغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای2017
۱۸کارکرد فضایی شهرهای کوچک در ارتباط با روستاهای پیرامون مورد شهر سربیشهجواد میکانیکی,زهرا سرزهی,محمد اسکندری ثانیاقتصاد فضا و توسعه روستایی2016
۱۹ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای کلانشهر تبریزمرتضی اسمعیل نژاد,محمد اسکندری ثانی,بارزمان سپیدهبرنامه ریزی منطقه‌ای2015
۲۰بحران آب و ضرورت تغییر الگوی کشت در مناطق خشکمرتضی اسمعیل نژاد,طاوسی تقی,محمد اسکندری ثانیکاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی2014
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.