مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیزمحمد اسکندری ثانی - فاطمه السادات کهکینگرشهای نو در جغرافیای انسانی2019
۲ارزیابی پتانسیل‌های پیاده‌سازی شهر هوشمند با تأکید بر حمل‌ونقل، موردمطالعه: شهر بیرجندمحمد اسکندری ثانی - محمود مرادی - پروین قادری مقدمکاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی2018
۳Factors Affecting the Lut Desert Tourism in Iran: Developing an Interpretive-Structural ModelMurgante, Beniamino, Mohammad Eskandari Sani, Sara Pishgahi, Moslem Zarghamfard, and Fatemeh Kahakisustaiability29/06/2021
۴Analysis of Priorities in Urban Management: Evidence from Mashhad Metropolisمحمد اسکندری ثانیInternational Journal of Economic Perspectives2019
۵تحلیل فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار)میرنجف موسوی, محمد اسکندری ثانی, فاطمه السادات کهکی, عظیمه مفاخریفصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)1398
۶جنسیت و توسعه اجتماعات محله ای در ایران با تاکید بر نیروهای پیش ران و بازدارنده، نمونه موردی: محله نعمت آباد تهرانمحمد اسکندری ثانینشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی1398
۷تحلیلی انتقادی بر سیاست شهری آب از منظر ظرفیت نهادی (مورد شناسی: شهر بیرجند)ابراهیم رضایی, عیسی ابراهیم زاده, محمد اسکندری ثانیجغرافیا و آمایش شهری منطقه ای1398
۸تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه ای (نمونه مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)محمد اسکندری ثانی, محبوبه فلاحنگرش های نو در جغرافیای انسانی1398
۹آینده پژوهی مدیریت شهری زمینه ساز تحقق رقابت پذیری در عرصهءگردشگری (نمونهءموردی: شهر زاهدان)محمد اسکندری ثانی, ابراهیم رضاییجغرافیای اجتماعی شهری1397
۱۰ارزیابی نقش نهادگرایی در روند توسعه پایدار مناطق مرزی(موردمطالعه استان خراسان جنوبی)محمد اسکندری ثانی, مرتضی اسمعیل نژاد, خلیل خزا ئیپژوهشنامه جغرافیای انتظامی1397
۱۱نقش بافت تاریخی در ارتقا مولفههای رقابتپذیری شهری مورد مطالعه شهر بیرجندحسین یغفوری, محمد اسکندری ثانی, فاطمه اکبریبرنامه ریزی فضایی(جغرافیا)1396
۱۲ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری، مورد شناسی منطقه آزاد ارس (شهر جلفا)محمد اسکندری ثانی, مهدی ملا زاده, امیر پورداداشبرنامه ریزی منطقه ای1396
۱۳سنجش مولفه های موثر بر رقابتپذیری منطقهای درجهت توسع پایدار موردشناسی استان خراسان شمالیمحمد اسکندری ثانی, علی اصغر پیله ور, آزاده رضائی نسبجغرافیا و آمایش شهری منطقه ای1396
۱۴برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس راهبرد توسعه شهر با مدلمحمد اجزا شکویی, محمد اسکندری ثانی, جواد محمد ابادیمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان1395
۱۵تحلیل جایگاه حکمروایی شایست شهری و برنامه ریزی راهبردی آن )مطالع موردی شهر بیرجند(حسین یغفوری, محمد اسکندری ثانی, حامد ارشدپژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری1395
۱۶مکانی ابی ت سیسات و تجهیزات شهری د ر راستای بهر هوری از زمان طلایی م دیریت بحرانمرتضی اسمعیل نژاد, محمد اسکندری ثانیدانش پیشگیری و مدیریت بحران1395
۱۷کارکرد فضایی شهرهای کوچک در ارتباط با روستاهای پیرامون مورد شهر سربیشهجواد میکانیکی, زهرا سرزهی, محمد اسکندری ثانیفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی1395
۱۸راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتیعیسی ابراهیم زاده, محمد اسکندری ثانی, صغری رمضانپورجغرافیا و توسعه1395
۱۹ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای کلانشهر تبریزمرتضی اسمعیل نژاد, محمد اسکندری ثانی, سپیده بارزمانبرنامه ریزی منطقه ای1394
۲۰مکانیابی بهینه ایستگاه های آتشنشانی در راستای بهبود امنیت شهری مطالعه موردی شهر بیرجندسعید جمشدیان, محمد اسکندری ثانیدانش انتظامی خراسان جنوبی1394
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.