مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۲۱آینده پژوهی و تبین چشم انداز توسعه فضایی نظام سکونت گاه های انسانی مودر مطالعه خراسان جنوبیمحمد اسکندری ثانیهمایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی1396/09/21 - 1396/09/21
۲۲سنجش ظرفیت های تاب آوری بافت فرسوده شهر بیرجند در مقابله با زلزلهمعصومه نوکندی، محمد اسکندری ثانیکنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین1396/08/24 - 1396/08/24
۲۳نگرشی قیاسی به رهیافت مشارکت عمومی خصوصی در بازسازی شهری موردپژوهی کشورهای آلمان و انگلستانمحمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضاییکنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین1396/08/24 - 1396/08/24
۲۴آمایش سرزمین ضرورت بنیادین توسعه پایدار محیط زیستالهه داودیان، محمد اسکندری ثانیچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396/03/02 - 1396/03/03
۲۵نقش ممیزی املاک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایانمحمد اسکندری ثانی، جواد محمد ابادی، قاسم توکلیکنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396/02/05 - 1396/02/06
۲۶بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب نوع سرمایه گذاری شهروندان بیرجندیمحمد اسکندری ثانی، آزاده رضائی نسب، رضا کیمیائیکنفرانس ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی1396/01/30 - 1396/01/31
۲۷تحلیلی بر جایگاه شاخص های حکمروایی شایسته شهری مورد مطالعه شهرقاینمحمد اسکندری ثانی، سوسن صفرزاده، لیلا شیبانیاولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری1395/10/29 - 1395/10/30
۲۸بسترهای توسعه کارافرینی زنانه بر پایه کسب و کار سبزمحمد اسکندری ثانی، الهه داودیاناولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری1395/10/29 - 1395/10/30
۲۹تبدیل روستا به شهر و نقش آن بر امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه روستاشهر زیارت)محمود فال سلیمان، محمد اسکندری ثانی، آزاده رضائی نسباولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری1395/10/29 - 1395/10/30
۳۰برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر سرایان با مدل سواتمحمد اسکندری ثانی، جواد محمد ابادی، محسن والهاولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری1395/10/29 - 1395/10/30
۳۱برندآفرینی ضرورت بنیادین توسعه گردشگری نواحی کمتر توسعه یافته ایران در عصر پسابرجاممحمد اسکندری ثانی، عمران راستیهمایش ملی توافق هسته ای از اجرا تا فرصت های روبرو1395/08/19 - 1395/08/19
۳۲توسعه نهادی محلی بستری برای توانمندسازی اجتماعات محلی در عصر پسابرجام نمونه تجربی استان خراسان جنوبیمحمد اسکندری ثانی، عاطفه خزاعی آوازهمایش ملی توافق هسته ای از اجرا تا فرصت های روبرو1395/08/19 - 1395/08/19
۳۳شهر و امنیت اجتماعی تعاملی درباره امنیت اجتماعی زنان در شهرهای مرزی شرق ایران (مورد مطالعه شهر مرزی تایباد)محمد اسکندری ثانی، الهه داودیانهمایش توسعه ناحیه ژئوپلتیک جنوب شرق ایران1395/08/12 - 1395/08/13
۳۴بوم گردی، رهیافتی جهت افزایش همگرایی قومی و امنیت نواحی مرزی نمونه موردیمرتضی اسمعیل نژاد، محمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضاییهمایش توسعه ناحیه ژئوپلتیک جنوب شرق ایران1395/08/12 - 1395/08/13
۳۵پتانسیل سنجی انرژی های نو رهیافتی در جهت توسعه پایدار شرق کشور(مورد پزوهی استان خراسان جنوبی )محمد اسکندری ثانی، مرتضی اسمعیل نژاد، ابراهیم رضاییهمایش توسعه ناحیه ژئوپلتیک جنوب شرق ایران1395/08/12 - 1395/08/13
۳۶تبدیل روستا به شهر و تاثیر ان بر روی رفتارهای زیست محیطی زنانمحمد اسکندری ثانی، آزاده رضائی نسبهمایش زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی1395/07/24 - 1395/07/24
۳۷برررسی مولفه های تاثیرگذار بر کارافرینی زنان روستایی در راستای حفاظت از محیط زیست مورد مطالعه روستای خراشاد شهرستان بیرجندمحمد اسکندری ثانی، ایمان داودیان، الهه داودیانهمایش زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی1395/07/24 - 1395/07/24
۳۸ضرورت تهیه طرح های CDSبرای رقابت پذیری شهری در عصر جهانی شدن مورد نمونه شهر قاینسوسن صفرزاده، محمد اسکندری ثانیاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد شهری ایران1395/02/30 - 1395/02/30
۳۹تقسیمات کشوری بر اقتصاد زمین و مسکن شهری مورد مطالعه شهر بیرجندمحمد اسکندری ثانی، پروین قادری مقدماولین کنفرانس بین المللی اقتصاد شهری ایران1395/02/30 - 1395/02/30
۴۰گردشگری و تاثیر آن بر کارآفرینی اجتماعات محلی زنانه مورد مطالعه روستای خراشاد، شهرستان بیرجندمحمد اسکندری ثانی، الهه داودیانتوسعه پایدار گردشگری از تیوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی1395/02/21 - 1395/02/22
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۶ مورد.