محمدرضا اسدی یونسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴روانشناسی بالینیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۶روانشناسی - روانسنجیعلامه طباطبایی (ره)
دکترای تخصصی۱۳۹۰روانشناسی تربیتیشهید بهشتی (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پردیس علوم رفتاری - گروه روانشناسیرسمی آزمایشیتمام وقت۹