محمدرضا اسدی یونسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴روانشناسی بالینیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۶روانشناسی - روانسنجیعلامه طباطبایی (ره)
دکترای تخصصی۱۳۹۰روانشناسی تربیتیشهید بهشتی (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پردیس علوم رفتاری - گروه روانشناسیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸ ۸ --۱۰ ۱۰ --۱۲ ۱۲ --۱۴ ۱۴ --۱۶ ۱۶ --۱۸ ۱۸ --۲۰
شنبه   مطالعه و آمادگی برای کلاس  روانشناسی شخصیت(۲,۰۰),گروه ۱, () شروع زوج حضور در اتاق و پاسخگویی و مشاوره به دانشجویان  حضور در اتاق و پاسخگویی و مشاوره به دانشجویان  ( الی ۱۵ ) تعلیم و تربیت اسلامی(۲,۰۰),گروه ۱, () شروع زوج مطالعه 
یک شنبه   مطالعه و تهیه محتوای درسی  بررسی پروپزال  جلسات گروه و یا پاسخگویی و مشاوره به دانشجویان  حضور در اتاق  ( الی ۱۵ ) روان شناسی یادگیری و انگیزش(۲,۰۰),گروه ۱, () شروع زوجنظریه های یادگیری کاربردی(۲,۰۰),گروه ۱, () شروع زوج سنجش واندازه گیری(۲,۰۰),گروه ۱, () شروع زوج
دوشنبه   مطالعه و آمادگی برای کلاس  روانشناسی دین(۲,۰۰),گروه ۱, () شروع زوج حضور در اتاق و پاسخگویی و مشاوره به دانشجویان  حضور در اتاق و پاسخگویی و مشاوره به دانشجویان  ( الی ۱۵ ) روان سنجی(۲,۰۰),گروه ۱, () شروع زوج مطالعه و تهیه محتوای درسی 
سه شنبه   مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش  روان سنجی(۲,۰۰),گروه ۱, ()* شروع فرد   روانشناسی شخصیت(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس ۱۱۰) شروع زوج مطالعه  
چهارشنبه   مطالعه و آمادگی برای کلاس  آزمون های روانشناختی۱(۲,۰۰),گروه ۱, () شروع زوج آزمون های روانشناختی۱(۲,۰۰),گروه ۱, ()* شروع زوج حضور در اتاق  ( الی ۱۵ ) مشاوره تخصصی  مشاوره تخصصی 
پنج شنبه   مطالعه و پژوهش یا برگزاری کارگاه و وبینار تخصصی  مطالعه و پژوهش یا برگزاری کارگاه و وبینار تخصصی  مطالعه و پژوهش یا برگزاری کارگاه و وبینار تخصصی