مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱نقش واسطه ای نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در رابطه بین ادراک از خوش بینی آموزشی معلم با پیشرفت ریاضی دانش آموزان دوره متوسطهعلی عسگری,محمد زاده محمد,محمدرضا اسدی یونسی,محمدحسین سالاری فرنوآوری های آموزشی2016
۲بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر استانداردهای فرایندی NCTM بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایة پنجم در درس ریاضیمحمدرضا اسدی یونسی,مهدی حسنی,رضا دستجردی,مجید پاکدامنمطالعات آموزشی و آموزشگاهی2021
۳اثربخشی خودمهارگری هیجانی بر سرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزانمحمدرضا اسدی یونسی,سیروس سورگی,محمد حسن غنی فر,قاسم آهیسلامت روان کودک2020
۴نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در رابطه ی ادراک از جوّ کلاس و تعلل ورزی دانشجویانمحمدرضا اسدی یونسی,منصور سلمانی درمیان,احمد خامسانفصلنامه روانشناسی تربیتی2017
۵تأثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1393محمدرضا اسدی یونسی,مهین اسماعیلی درمیان,صدیقه یوسف زاده,محمد تقی شاکریدانشگاه علوم پزشکی اراک2016
۶الگوی فرهنگ سازمانی سازمان های آموزش و پرورش (مورد مطالعه آموزش و پرورش بیرجند)هادی پورشافعی,قدسیان نرگس,دورانی کمال,محمدرضا اسدی یونسیمدیریت فرهنگ سازمانی2015
۷رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با ابعاد کمال گرایی دانش آموزان دختر شهر بیرجندمحمدرضا اسدی یونسی,احمد خامسان,فرازی فریبافصلنامه خانواده پژوهی2014
۸Evaluation of Validity Indices of Spiritual Competence QuestionnaireMohammad Reza Asadi Younesi,Masomeh Miri,Reza Dastjerdi,Majid PakdamanHealth Technology Assessment in action2021
۹The Effect of Cognitive-Behavioral Self-Esteem Training on Academic Motivation in Female StudentsAhmad Khamesan,Mohammad Reza Asadi YounesiInternational Journal Of Schooling2020
۱۰The Effect of a Training Program During Pregnancy on the Attitude and Intention of Nulliparous Women to Choose the Delivery ModeMohammad Reza Asadi Younesi,,,Journal of Midwifery and Reproductive Health2016
۱۱تحلیل عاملی تییدی مقیاس شناسایی دانش آموزان بااستعدادمحمدرضا اسدی یونسی,محسن آیتی,عمید آزادگاناندازه گیری تربیتی2017
۱۲طراحی و اعتباریابی پرسشنامة فرهنگ سازمانی آموزش وپرورش (EOCQ) )مورد مطالعه: آموزش وپرورش شهر بیرجند(محمدرضا اسدی یونسی,هادی پورشافعی,نرگس قدسیان,محمد اسداللهیمدیریت فرهنگ سازمانی2017
۱۳رابطه ابعاد الگوی ارتباطی خانواده با فراوانی و شدت تعارضات والدین - نوجوانانمحمدرضا اسدی یونسی,میترا راستگومقدم,خدیجه جعفرنژادخانواده پژوهی2015
۱۴Comparing the Personality Traits and Childbirth-related Beliefs of Two Groups of Women with Decision on Vaginal Delivery or Cesarean SectionMohammad Reza Asadi Younesi,Journal of Midwifery and Reproductive Health2021
۱۵investigating personality preferences and its relationship with the job performance of birjand high school principalsHadi Pourshafei,Mohammad Reza Asadi YounesiInternational Journal of Current Life Sciences2014
۱۶مقایسۀ پیشرفت، انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی دختران دو گروه از مادران با همکاری بالا و پایین در امور تحصیلیمحمدرضا اسدی یونسی,میترا راستگومقدم,فرزانه بخشیخانواده و پژوهش2018
۱۷نقش سبک های تفکر در جهت گیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصیلیلی سیفی,محمدرضا اسدی یونسی,زهره صفاریگنجینه اسناد2018
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.