مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱اثربخشی خودمهارگری هیجانی بر سرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزانمحمدرضا اسدی یونسی - سیروس سورگی - محمد حسن غنی فر - قاسم آهیسلامت روان کودک2020
۲طراحی و اعتباریابی پرسشنامة فرهنگ سازمانی آموزش وپرورش (EOCQ) )مورد مطالعه: آموزش وپرورش شهر بیرجند(محمدرضا اسدی یونسی - هادی پورشافعی - نرگس قدسیان - محمد اسداللهیمدیریت فرهنگ سازمانی2017
۳رابطه ابعاد الگوی ارتباطی خانواده با فراوانی و شدت تعارضات والدین - نوجوانانمحمدرضا اسدی یونسی - میترا راستگومقدم - خدیجه جعفرنژادخانواده پژوهی2015
۴Comparing the Personality Traits and Childbirth-related Beliefs of Two Groups of Women with Decision on Vaginal Delivery or Cesarean Sectionمحمدرضا اسدی یونسی - حسین خوبانJournal of Midwifery and Reproductive Health2021
۵The Effect of Cognitive-Behavioral Self-Esteem Training on Academic Motivation in Female Studentsاحمد خامسان - زهره بخشی - محمدرضا اسدی یونسیInternational Journal Of Schooling2020
۶مقایسۀ پیشرفت، انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی دختران دو گروه از مادران با همکاری بالا و پایین در امور تحصیلیمحمدرضا اسدی یونسی - میترا راستگومقدم - فرزانه بخشیخانواده و پژوهش2018
۷نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در رابطه ی ادراک از جوّ کلاس و تعلل ورزی دانشجویانمنصور سلمانی، احمد خامسان، محمدرضا اسدی یونسیفصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائیسال سیزدهم، شماره چهل وسوم، بهار 1396
۸طراحی و اعتباریابی پرسشنامه فرهنگ سازمانی آموزش وپرورش (EOCQ) )مورد مطالعه: آموزش وپرورش شهر بیرجند(نرگس قدسیان، محمدرضا اسدی یونسی، هادی پورشافعی، محمد اسدالهیمدیریت فرهنگ سازمانیدورة 15، شمارة 1، بهار 1396
۹رابطه ابعاد الگوی ارتباطی خانواده با فراوانی و شدت تعارضات والدین‌ ـ‌ نوجوانانجعفرنژاد، خدیجه؛ اسدی یونسی، محمدرضا؛ راستگومقدم، میتراخانواده پژوهیتابستان 1394 - شماره 42 (18 صفحه - از 219 تا 236)
۱۰تأثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1393صدیقه یوسف زاده ، مهین اسماعیلی درمیان ، محمدرضا اسدی یونسی، محمدتقی شاکریمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراکاردیبهشت 1395
۱۱Predicting Teachers' Attitudes toward Classroom Management through Self- Efficacy and Collective Efficacy in Secondary Schools of Mahvelat, Iran in Academic Year 2012-13Somayeh Saedi, Hadi Pourshafei, Mohammadreza Asadi Younesi, Seyed Mahdi HosseiniResearch Journal of Social Sciences2015 May
۱۲مقایسه پیشرفت، انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی دختران دو گروه از مادران با همکاری بالا و پایین در امور تحصیلیدکترمحمدرضا اسدی یونسی،فرزانه بخشی، دکترمیترا راستگو مقدمفصلنامه خانواده و پژوهش۱۳۹۷/۶/۲۴
۱۳نقش سبک های تفکر در جهت گیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصیلیلی سیفی, زهره صفاری, محمدرضا اسدی یونسیگنجیه اسناد - سازمان اسناد کتابخانه ملی ج.ا.ا1397
۱۴تحلیل عاملی تییدی مقیاس شناسایی دانش آموزان بااستعدادمحسن آیتی, محمدرضا اسدی یونسی, عمید آزادگاناندازه گیری تربیتی1396
۱۵نقش واسطه ای نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در رابطه بین ادراک از خوش بینی آموزشی معلم با پیشرفت ریاضی دانش آموزان دوره متوسطهمحمد محمد زاده, محمدرضا اسدی یونسی, محمدحسین سالاری فر, علی عسگریفصلنامه نوآوری های آموزشی1395
۱۶الگوی فرهنگ سازمانی سازمان های آموزش و پرورش (مورد مطالعه آموزش و پرورش بیرجند)نرگس قدسیان, کمال دورانی, هادی پورشافعی, محمدرضا اسدی یونسیمدیریت فرهنگ سازمانی1394
۱۷رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با ابعاد کمال گرایی دانش آموزان دختر شهر بیرجندفریبا فرازی, احمد خامسان, محمدرضا اسدی یونسیفصلنامه خانواده پژوهی1392
۱۸تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد-نوجوان (فرم نوجوانمحمدرضا اسدی یونسی, محمد علی مظاهری, شهریار شهیدی, کارینه طهماسیان, محمد علی فیاض بخشخانواده و پزوهش1390
۱۹The Effect of a Training Program During Pregnancy on the Attitude and Intention of Nulliparous Women to Choose the Delivery ModeSedighe Yousefzadeh (MSc), Mahin Esmaeili Darmiyan (MSc), Mohamadreza Asadi Younesi (PhD), Mohamadtaghi Shakeri (PhD)The Journal of Midwifery and Reproductive Health(JMRH)2016; 4(3): 704-711
۲۰Decision making styles of managers and its relation with their job performance in high schools of Birjand city, Hadi Pourshafei, Mohamad Reza Asadi YounesiINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES2014
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.