سیدیوسف احمدی بروغنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مکانیک در حرارت و سیالاتدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۰مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری۱۳۷۷مکانیکدانشگاه شفیلد

سوابق اجرایی

 مدیر گروه مکانیک دانشگاه بیرجند از 1378 تا 1380

ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند از 1380 تا 1383

ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند از 1393 تا 1395

عضو حقیقی شورای آموزشی دانشگاه بیرجند از 1380 تا 1382

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند دو دوره

عضو شورای نظارت و ارزیابی استان خراسان جنوبی یک دوره

عضو هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند دو دوره

مکانیک جامدات، ریاضیات مهندسی، روشهای عددی، اجزای محدود

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸۸ --۱۰۱۰ --۱۲۱۲ --۱۴۱۴ --۱۶۱۶ --۱۸۱۸ --۲۰
شنبه حضور در اتاق روش اجزائ محدود۲(۳,۰۰),گروه ۱, () شروع زوجمطالعه  مطالعه مشاوره 
یک شنبه رفع اشکال مکانیک محیط پیوسته ۱(۳,۰۰),گروه ۱, () شروع زوجمطالعه  مطالعه  
دوشنبه روش اجزائ محدود۲(۳,۰۰),گروه ۱, ()* شروع فردمکانیک محیط پیوسته ۱(۳,۰۰),گروه ۱, ()* شروع زوجمطالعه  مطالعه  
سه شنبه رفع اشکال مقاومت مصالح ۲(۲,۰۰),گروه ۱, () شروع زوجمطالعه  مطالعه  
چهارشنبه رفع اشکال حضور در اتاق مطالعه  ( از ۱۳ )مطالعه  ( الی ۱۵ )مطالعه  
پنج شنبه   مطالعه  ( از ۱۳ )مطالعه  ( الی ۱۵ )مطالعه