برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان روش اجزا محدود1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقاومت مصالح 2
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تئوری الاستیسیته 1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تئوری الاستیسیته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان مباحث منتخب در طراحی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۱۱، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش اجزائ محدود۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۱۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش اجزا محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۷، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): ۱۳۹۷.۰۱.۰۴ ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۱۰۷، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): ۱۳۹۶.۱۲.۰۱ ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۷، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): ۱۳۹۶.۱۰.۰۲ ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان اجزائ محدود۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۱۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش اجزا محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۱۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): ۱۳۹۶.۰۲.۱۶ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): ۱۳۹۶.۰۲.۰۳ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۹، حل تمرین(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اجزائ محدود۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۱۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آنالیز مودال در سیستمهای مکانیکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۹، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان روش اجزا محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ک ۲۱۳، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۱۰۹، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۳، حل تمرین(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۱۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۷
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۷، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۱۱
عنوان مقاومت مصالح ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اجزائ محدود۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ک ۲۱۲، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش اجزا محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۰۴، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۷، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۱۱، حل تمرین(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کارگاه آموزشی کامپیوتر
عنوان مقاومت مصالح ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۹، حل تمرین(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۳
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اجزائ محدود۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۷، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان مباحث منتخب درطراحی جامدات
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش اجزا محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ک ۲۱۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۹، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقدمه ای بر اجزای محدود
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۷، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۲، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۳
عنوان روش اجزا محدود ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۷، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۳
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۹، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۹، حل تمرین(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مباحث منتخب در جامدات (۱)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۹، درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۱۰۹
عنوان روش اجزا محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۲
عنوان الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ک ۲۱۳، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۲
عنوان ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۹، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار۱
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۹، درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۹
عنوان تئوری الاستیسیته وپلاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۲۰۷، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان ریاضیات پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۴۰۹، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۷
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۴۰۹، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ک ۲۱۲
عنوان ریاضیات پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۴۰۹، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۷
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۴۰۹، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ک ۲۱۲
عنوان روش اجزا محدود ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۲، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۷
عنوان ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۸، درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش اجزائ محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ف مکان: ۲۰۳، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۰۸
عنوان بهینه سازی در طراحی و تولید
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۱۱۱
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۳۳، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۳
عنوان روش اجزا محدود ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۳، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۳
عنوان ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۱، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۳۱
عنوان ریاضیات پیشرفته۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۲، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۲
عنوان روش اجزائ محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۳، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان روش اجزا محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۳، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۲
عنوان ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ف، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۳
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ف مکان: ۴۲، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۳
عنوان روش اجزائ محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۲
عنوان الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۳، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۱
عنوان روش اجزا محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ارتعاشات پیشرفته - ارتعاشات سیستمهای ممتد
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضیات پیشرفته۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روش اجزا محدود ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش اجزائ محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روش اجزا محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محاسبات عددی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روش اجزا محدود ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان دینامیک ماشین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش اجزائ محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان بهینه سازی در طراحی و تولید
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان الاستیسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک ماشین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضیات پیشرفته۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان محاسبات عددی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک ماشین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش اجزائ محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک ماشین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضیات پیشرفته۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک ماشین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش اجزائ محدود۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک ماشین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محاسبات عددی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محاسبات عددی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک ماشین
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محاسبات عددی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محاسبات عددی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ارتعاشات مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضیات پیشرفته۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد