محمدباقر آخوندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیجامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانمرکز تخصصی دکتری دانشگاه پیام نور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندمدیر گروهقطعیتمام وقت