محمدباقر آخوندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیجامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانمرکز تخصصی دکتری دانشگاه پیام نور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندمدیر گروهقطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

  • عضو گروه علوم اجتماعی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان 
  • مدیرموسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر( شعبه خراسان)۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶
  • مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ،دانشگاه بیرجند ، ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳
  • مدیرمرکز مطالعات جوانان خراسان جنوبی ،سمت ،نوع فعالیت :آموزش و پژوهش
  • عضو شورای پژوهشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
  • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی ترویجی فرهنگی اجتماعی خراسان جنوبی
  • مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، از ۱۳۹۲ تا کنون

برنامه کاری هفتگی

  ۶--۸۸ --۱۰۱۰ --۱۲۱۲ --۱۴۱۴ --۱۶۱۶ --۱۸۱۸ --۲۰
شنبهتهیه محتوای درسی  ( از ۷ )جامعه شناسی فرهنگ(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجمطاله وبررسی پایان نامه ارشد امور اداری مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی(۱)(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS)* شروع فردپژوهش و تدوین مقاله  ( از ۱۷ )پژوهش و تدوین مقاله  ( الی ۱۹ )
یک شنبهتهیه محتوای درسی  ( از ۷ )جامعه شناسی بالینی(۲,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجمشاوره جلسه گروه روانشناسی اجتماعی(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS)* شروع زوجبررسی مسائل اجتماعی ایران(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS)* شروع فردپژوهش و تدوین مقاله  ( از ۱۷ )پژوهش و تدوین مقاله  ( الی ۱۹ )
دوشنبهتهیه محتوای درسی  ( از ۷ )مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی(۱)(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجمطالعه و بررسی پایان نامه ارشد امور اداری روانشناسی اجتماعی(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجپژوهش و تدوین مقاله  ( از ۱۷ )پژوهش و تدوین مقاله  ( الی ۱۹ )
سه شنبهتهیه محتوای درسی  ( از ۷ )بررسی مسائل اجتماعی ایران(۳,۰۰),گروه ۱, (کلاس مجازی در سامانه LMS) شروع زوجمطالعه و بررسی پایان نامه ارشد مشاوره پژوهش و تدوین مقاله پژوهش و تدوین مقاله  ( از ۱۷ )پژوهش و تدوین مقاله  ( الی ۱۹ )
چهارشنبهامور اداری  ( از ۷ )پژوهش پژوهش  مشاوره    
پنج شنبهپژوهش و تدوین مقاله  ( از ۷ )پژوهش و تدوین مقاله  ( الی ۹ )پژوهش و تدوین مقاله