محمدباقر آخوندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیجامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانمرکز تخصصی دکتری دانشگاه پیام نور
حوزویفقهحوزه علمیه مشهد
کارشناسی۱۳۷۳پژوهشگری علوم اجتماعیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۷پژوهش علوم اجتماعیدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندمدیر گروهقطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

  • عضو گروه علوم اجتماعی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان 
  • مدیرموسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر( شعبه خراسان)۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶
  • مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ،دانشگاه بیرجند ، ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳
  • مدیرمرکز مطالعات جوانان خراسان جنوبی ،سمت ،نوع فعالیت :آموزش و پژوهش
  • عضو شورای پژوهشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
  • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی ترویجی فرهنگی اجتماعی خراسان جنوبی
  • مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، از ۱۳۹۲ تا کنون