محمدباقر آخوندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیجامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانمرکز تخصصی دکتری دانشگاه پیام نور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندمدیر گروهقطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

  • عضو گروه علوم اجتماعی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان 
  • مدیرموسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر( شعبه خراسان)۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶
  • مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ،دانشگاه بیرجند ، ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳
  • مدیرمرکز مطالعات جوانان خراسان جنوبی ،سمت ،نوع فعالیت :آموزش و پژوهش
  • عضو شورای پژوهشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
  • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی ترویجی فرهنگی اجتماعی خراسان جنوبی
  • مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، از ۱۳۹۲ تا کنون