مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجندمحمدباقر آخوندی، لک فاطمهفصلنامه فرهنگی اجتماعی خراسان1398
۲دنیاگرائی و پیامدهای اجتماعی آن در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندینظریه های اجتماعی متفکران مسلمان1397
۳تاثیر مراتب دینداری بر کاهش انحرافات اجتماعی درآموزههای قرآنمحمدباقر آخوندیانسان پژوهی دینی1396
۴راهبردهای فرهنگی نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیپژوهشهای قرآنی1396
۵جامعه شناسی ابعاد دینداری در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیانسان پژوهی دینی1395
۶الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایرانغلام رضا جمشیدیها, محمدباقر آخوندیآموزه های قرآنی1395
۷بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجندمحمدباقر آخوندی, مریم محلاتیانمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان1395
۸الگوی کارگزاری نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندینظریه های اجتماعی متفکران مسلمان1395
۹سنخ شناسی نفاق در قرآن مجید( بررسی جامعه شناختی پدیده نفاقمحمدباقر آخوندیآموزه های قرآنی1393
۱۰ملاحظات اجتماعی مترتب برمناظره و گفتگو در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی1393
۱۱تاثیر سرمایه اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندی,آموزه های قرآنی1392
۱۲جامعه شناسی الگوی دینداری در تفاسیر قرآنمحمدباقر آخوندیمطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی1391
۱۳نفوذ اجتماعی در تفاسیر قرآن (از طریق عطف توجه مخاطب به تفکر و اندیشه)محمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی1391
۱۴روش شناسی مفاهیم و مقولات جامعه شناختی در قرآنمحمدباقر آخوندی , غلامرضا جمشیدی هامعرفت دانشگاه اسلامی1390
۱۵مقدمه ای بر جامعه پذیری دینی در تفاسیر قرآنمحمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی1390
۱۶یگانگی یا دوگانگی عاملیت وساختار در تفاسیرقرآنمحمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی1390
۱۷یگانگی یا دو گانگی عاملیت و ساختار در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی1390
۱۸تاثیر فرهنگ وشرایط اجتماعی در شکل گیری آرمان شهر قرآنیمحمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی1389
۱۹انتظار فرج راهبرد کاهش ناهنجاریها و آسیب های اجتمایمحمدباقر آخوندیمشرق موعود1386
۲۰جامعه شناسی دین داری در تفاسیر قرآن مجیدمحمدباقر آخوندی غیر فعالاسلام و علوم اجتماعی
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.