مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجندفروزان شمسی,محمدباقر آخوندیمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان2020
۲الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایرانمحمدباقر آخوندی,جمشیدیها غلام رضاآموزه های قرآنی2016
۳تاثیر سرمایه اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندی غیر فعال,محمدباقر آخوندیآموزه های قرآنی2013
۴عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرستان دامغان)محدثه مایانی,محمدباقر آخوندیمطالعات امنیت اجتماعی2021
۵مطالعه زمینه ها و بسترهای شکل گیری طلاق(مورد مطالعه: شهر مشهد)محمدباقر آخوندی,فاطمه همتیمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان2020
۶دنیاگرائی و پیامدهای اجتماعی آن در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندینظریه های اجتماعی متفکران مسلمان2019
۷بررسی رابطه‌ی‌ سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجندمحمدباقر آخوندی,فاطمه لکمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان2019
۸جامعه شناسی ابعاد دینداری در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیانسان پژوهی دینی2017
۹تاثیر مراتب دینداری بر کاهش انحرافات اجتماعی درآموزههای قرآنمحمدباقر آخوندیانسان پژوهی دینی2017
۱۰راهبردهای فرهنگی نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیپژوهش های قرآنی2017
۱۱بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجندمحمدباقر آخوندی,محلاتیان مریممطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان2016
۱۲الگوی کارگزاری نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندینظریه های اجتماعی متفکران مسلمان2016
۱۳سنخ شناسی نفاق در قرآن مجید( بررسی جامعه شناختی پدیده نفاقمحمدباقر آخوندیآموزه های قرآنی2014
۱۴ملاحظات اجتماعی مترتب برمناظره و گفتگو در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی2014
۱۵Social trust in the city of Birjand and the effect of religiosity on itMohammad bagher Akhoundi,FroozanShamsiPsychology and Education2021
۱۶Social Justice Feeling in Birjand City and Its Influential FactorsMohammad bagher AkhoundiPsychology and Education2021
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.