مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجندفروزان شمسی - محمدباقر آخوندیمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان2020
۲مطالعه زمینه ها و بسترهای شکل گیری طلاق(مورد مطالعه: شهر مشهد)محمدباقر آخوندی - فاطمه همتیمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان2020
۳بررسی رابطه‌ی‌ سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجندمحمدباقر آخوندی - فاطمه لکمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان2019
۴بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجندمحمدباقر آخوندی، لک فاطمهفصلنامه فرهنگی اجتماعی خراسان1398
۵دنیاگرائی و پیامدهای اجتماعی آن در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندینظریه های اجتماعی متفکران مسلمان1397
۶راهبردهای فرهنگی نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیپژوهشهای قرآنی1396
۷تاثیر مراتب دینداری بر کاهش انحرافات اجتماعی درآموزههای قرآنمحمدباقر آخوندیانسان پژوهی دینی1396
۸الگوی کارگزاری نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندینظریه های اجتماعی متفکران مسلمان1395
۹بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجندمحمدباقر آخوندی, مریم محلاتیانمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان1395
۱۰الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایرانغلام رضا جمشیدیها, محمدباقر آخوندیآموزه های قرآنی1395
۱۱جامعه شناسی ابعاد دینداری در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیانسان پژوهی دینی1395
۱۲ملاحظات اجتماعی مترتب برمناظره و گفتگو در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی1393
۱۳سنخ شناسی نفاق در قرآن مجید( بررسی جامعه شناختی پدیده نفاقمحمدباقر آخوندیآموزه های قرآنی1393
۱۴تاثیر سرمایه اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندی,آموزه های قرآنی1392
۱۵نفوذ اجتماعی در تفاسیر قرآن (از طریق عطف توجه مخاطب به تفکر و اندیشه)محمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی1391
۱۶جامعه شناسی الگوی دینداری در تفاسیر قرآنمحمدباقر آخوندیمطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی1391
۱۷یگانگی یا دو گانگی عاملیت و ساختار در آموزه های قرآنمحمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی1390
۱۸یگانگی یا دوگانگی عاملیت وساختار در تفاسیرقرآنمحمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی1390
۱۹مقدمه ای بر جامعه پذیری دینی در تفاسیر قرآنمحمدباقر آخوندیاسلام و علوم اجتماعی1390
۲۰روش شناسی مفاهیم و مقولات جامعه شناختی در قرآنمحمدباقر آخوندی , غلامرضا جمشیدی هامعرفت دانشگاه اسلامی1390
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.