امیر حسن اسعدیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶زراعت و اصلاح نباتات- اصلاح نباتاتدانشگاه زنجان
کارشناسی ارشد۱۳۸۸تولید محصولات باغبانیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۴۰۱گیاهان داروییفردوسی مشهد
دوره های تخصصی۱۴۰۱مدیریت عالی کسب و کار DBAموسسه آموزش عالی زبدگان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

سرپرست آموزشکده کشاورزی سرایان 1401- تا کنون

مدیر عامل شرکت دانش بنیان کیان فناور فردای شرق 1393-تا کنون

رییس هیات مدیره شرکت دانش بنیان کیان فناور فردای شرق 1393-تا کنون

رییس مدیریت منابع طرح بین المللی RFLDL (سازمان ملل) - سرایان

مسئول راه اندازی پژوهشکده پنبه دانشگاه بیرجند- آموزشکده سرایان

استاد راهنمای استعداد درخشان آموزشکده سرایان 1393-1397

مشاور فرهنگی آموزشکده سرایان 1395-1396

معاون پژوهشی بسیج شهید رجایی بخش سه قلعه 1392-1394

برگزیده جشنواره جوان خوارزمی 1388

برگزیده نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی 1392

استاد سرامد بنیاد نخبگان خراسان جنوبی 1396

استاد سرامد آموزش 1395

استاد سرامد آموزش 1394

پژوهشکر برتر استان خراسان جنوبی 1393

 

کشت بافت گیاهی

گیاهان دارویی

اصول مدیریت گلخانه

بیوتکنولوژی گیاهی

ژنتیک کشاورزی

باغبانی عمومی

ماشین های کشاورزی

اکولوژی کشاورزی

اصول اصلاح نباتات

عملیات کشاورزی

عملیات زراعی

اصول اصلاح خصوصی

زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای

دیمکاری

مهارت آموزی 1

مهارت آموزی 2