برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان به نژادی گیاهان باغی و دارویی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان مبانی تولید گیاهان باغی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۱، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان ژنتیک عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۱
عنوان ماشینهای کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۱
عنوان اصول اصلاح نباتات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات زراعی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان ماشین های کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان مبانی به نژادی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۱
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۳
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بیوتکنولوژی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۳
عنوان زراعت گیاهان دارویی وادویه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۳
عنوان عملیات زراعی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان اکولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۳، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان بوم شناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان اکولوژی کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۱، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۱
عنوان ماشینهای کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان زراعت گیاهان د ارویی وادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۱
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۱
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۱، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان بیو تکنولوژی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اکولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۱
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان ماشینهای کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان زراعت گیاهان د ارویی وادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۱
عنوان اصول اصلاح نباتات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۳، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۳، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اکولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۳
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۳، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان اکولوژی کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴
عنوان ماشینهای کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان اصول اصلاح نباتات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان اصلاح نباتات خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۲، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: سالن همکف، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: سالن همکف، درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان ماشینهای کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: سالن همکف، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان بیو تکنولوژی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سالن همکف
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان بیوتکنولوژی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سالن همکف
عنوان اکولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۵، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۵
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۵، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: سالن طبقه دوم، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سالن طبقه دوم، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان اصول اصلاح نباتات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۵، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۵، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان عملیات زراعی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان اکولوژی مرتع
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: سالن طبقه دوم
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: سالن همکف، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: سالن همکف، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان ماشینهای کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ مکان: سالن طبقه دوم، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان بیو تکنولوژی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سالن همکف
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان اصلاح نباتات خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: سالن همکف، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سالن همکف، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان بیوتکنولوژی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سالن همکف
عنوان اکولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان اکولوژی کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴
عنوان ماشینهای کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): جمعه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): جمعه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان اصول اصلاح نباتات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان اصول اصلاح نباتات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان اکولوژی کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۴، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): جمعه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان اکولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۵، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۵
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ، درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ، درس(ع): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان ژنتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان اصول اصلاح نباتات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۵، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان اصول اصلاح نباتات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۵، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۵، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۵، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان اکولوژی کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: سالن همکف، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: سالن همکف
عنوان اکولوژی کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: سالن همکف، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: سالن همکف