مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تاثیر کم آبیاری و مصرف سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر خصوصیات علوفه ای گیاه کوشیاسید حمید رضا رمضانی - امیرحسن اسعدیان - حمیدرضا فلاحیاکو فیزیولوژی گیاهی2018
۲Development of an Embryogenic Suspension Culture in Cucumis meloH. Asad, M. Lotfi * and K. VahdatiActa Hort. 871, ISHS2010/02/01
۳تاثیر انواع حاصلخیزکنندههای خاک بر رشد و عملکرد دو گونه دارویی اسفرزه و سیاه دانهحمیدرضا فلاحی, رضا طاهرپور کلانتری, امیر حسن اسعدیان, مهسا اقحوانی شجری, سید حمیدرضا رمضانیعلوم گیاهان زراعی ایران1397
۴ارزیابی خصوصیات رنگ کاسبرگ در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر مدیریت آبیاری، تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزا و مصرف اسید هیومیکحمیدرضا فلاحی, مرتضی قربانی, اقحوانی شجری مهسا, علیرضا صمدزاده, مهدی خیاط, زهرا مرکی, امیر حسن اسعدیانتنش های محیطی در علوم زراعی1396
۵تاثیر تیمار اسیدسالیسیلیک و نانو زئولیتهای حاوی پرمنگنات پتاسیم بر حفظ کیفیت و افزایش عمرانبارمانی کلم براکلی رقم ایتالیکا پلنکامیر حسن اسعدیانعلوم و صنایع غذایی ایران1396
۶تاثیر محلول پاشی تاج درخت با سدیم سلنات بر غنی سازی زیستی سلنیوم و حفظ کیفیت میوه سیب استارکینگ دلیشیس در طول دوره انبارمانیامیر حسن اسعدیانعلوم باغبانی ایران1396
۷Integrated use of electromagnetic micro-projectile and Agrobacterium: Increase the efficiency of gene transfer to melonMohammad Akbari, Mahmoud Lotfi*, Masoud Tohidfar, Hassan Asad Se GhalehCaspian Journal of Applied Sciences Researchfeb/2013/24
۸Qualitative response of roselle to planting methods humic acid application mycorrhizal inoculation and irrigation managementHamidreza Fallahi, Morteza Ghorbany, Mahsa Aghhavani-Shajari, Ali reza Samadzadeh, Amir hasan AsadianJournal of Crop Improvement2017
۹Effect of some chemical and biofertilizers on growth yield and essential oil of Basil (Ocimum basilicum L.)as medicinal plantAmir hasan AsadianInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research2017
۱۰Variation of nutrients and antioxidant activity in seed and exocarp layer of some Persian pistachio genotypesAmir hasan AsadianANNALS OF AGRICULTURAL SCIENCE2017
۱۱Influence of arbuscular mycorrhizal inoculation and humic acid application on growth and yield of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) and its mycorrhizal colonization index under deficit irrigationHamidreza Fallahi, Morteza Ghorbany, Ali reza Samadzadeh, Mahsa Aghhavani-Shajari, Amir hasan AsadianInternational Journal Of Horticultural Science And Technology2016
۱۲اثر همزمان ریزپرتابگر مغناطیسی و اگرو باکتریم در افزایش کارایی انتقال ژن به خربزه ایرانی, , , Amir hasan AsadianCASPIAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES RESEARCH2013
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.