اختراعات

اختراع تفنگ ژنی

اختراع دستگاه انگیزش رویان رویشی

اختراع ماشین برداشت گل زعفران

کلید واژه ها: تفنگ ژنی انگیزش رویان ماشین برداشت زعفران