فاطمه ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹فیزیک کاربردیدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۲فیزیکفردوسی مشهد
دکتری۱۳۸۱فیزیک ماده چگالفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند-گروه فیریکعضو هیلت علمی رسمیرسمی قطعیتمام وقت۲۹