برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ترمودینامیک و آماری 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیک سطح
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ترمودینامیک و آماری ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۳، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۳
عنوان ترمودینامیک و آماری ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان موضوعات ویژه ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان سمینار ۱
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان سمینار ۳
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان مکانیک آماری پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس ۲۰۲، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد فیزیک
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیک سطح
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ارشد فیزیک
عنوان فیزیک عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان سمینار ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان سمینار ۳
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان مکانیک آماری پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: کلاس ۲۰۳، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۳
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیک عمومی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان فیزیک عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۳، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان سمینار ۳
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان موضوعات ویژه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک کوانتمی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان فیزیک محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک کوانتم ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان سمینار ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان فیزیک محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ۲۰۳
عنوان موضوعات ویژه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۹، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک کوانتم ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۳، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۳، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان سمینار ۳
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان فیزیک ماده چگال پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ارشد فیزیک، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد فیزیک
عنوان سمینار ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان فیزیک محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد فیزیک
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار ۱
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان فیزیک محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری حل تمرین(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد فیزیک
عنوان موضوعات ویژه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد فیزیک
عنوان موضوعات ویژه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد فیزیک
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیک محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ۲۰۳
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۲۰۳، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان فیزیک محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان موضوعات ویژه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۹، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سمینار ۳
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان مباحث ویژه در فیزیک
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹
عنوان سمینار ۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان فیزیک محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد فیزیک
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیک ماده چگال پیشرفته۲
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد فیزیک
عنوان فیزیک محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸
عنوان موضوعات ویژه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد فیزیک، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد فیزیک
عنوان مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸
عنوان مکانیک آماری پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد فیزیک، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹
عنوان فیزیک ماده چگال پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸
عنوان موضوعات ویژه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۸، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸
عنوان فیزیک حالت جامد ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۳، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان شبیه سازی دینامیک مولکولی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹
عنوان ریاضی فیزیک ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۳، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۳
عنوان فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ترمودینامیک و مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۳، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸، حل تمرین(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف
عنوان ریاضی فیزیک ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸
عنوان مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ۲۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۲
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیک پایه ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۸، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۹
عنوان شبیه سازی دینامیک مولکولی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان ترمودینامیک و مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک پایه ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ترمودینامیک و مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک حالت جامد۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک آماری پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیک پایه ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ترمودینامیک و مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ترمودینامیک و مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک حالت جامد۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک ۲ (الکتریسیته ومغناطیس )
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک الکتریسیته
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک آماری پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیک حالت جامد پیشرفته ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شبیه سازی دینامیک مولکولی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک آماری پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ترمودینامیک و مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک حالت جامد۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ترمودینامیک و مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک مدرن ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ترمودینامیک و مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک پایه ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک مدرن ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک حالت جامد ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک آماری پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فیزیک حالت جامد۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک پایه ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک آماری پیشرفته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیک حالت جامد پیشرفته ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی