مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تحقیق قاعده ترکیب کازیه با تخمین سرعت جذب آب در نانولول های ناهمگونعاطفه قادری چشمه گلی,فرزانه رمضانی,فاطمه ابراهیمیپانزدهمین کنفرانس ماده چگال ایران2021-01-27
۲پارامترهای موثر در تخلیه مواد دانه ای از روزنه هافاطمه ابراهیمی,نرجس عباس نژاد,غلامرضا مکتب دارانکنفرانس فیزیک ایران 13952016-08-22
۳تاثیرآب گریزی حفره بر انتقال آب در نانولوله های کربنیفاطمه ابراهیمی,نسرین ترابیکنفرانس فیزیک ایران 13952016-08-22
۴یک مدل دومقیاسی برای بررسی اثر بازرکیب در ترابر الکترون در لایه های اکسید فلزی نانوساختار بی نظمفاطمه ابراهیمی,کوچی حکیمه,مهلا مقدسکنفرانس فیزیک محاسباتی ایران 13942016-01-20
۵تخمین دمای گذار ترکنندگی در نانو لوله های کربنیملیکا غلامیان مقدم,فاطمه ابراهیمیهشتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده2015-12-24
۶بررسی اثر اختلاف اندازه دانه ها روی خواص ساختاری سیستم دانه ای دوتایی در حال ارتعاشفاطمه ابراهیمی,مالکی حامد,صدیقه ملک قاسمیهشتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده2015-12-24
۷شبیه سازی دینامیک مولکولی انتقال آب در غشاهای نانولوله ی کربنی ناهمگوننسرین ترابی,فاطمه ابراهیمیهشتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده2015-12-24
۸انتقال سیگنال با استفاده از اتصالات ناهمگون نانولوله های کربنیفرزانه رمضانی,فاطمه ابراهیمیهشتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده2015-12-24
۹کند شدن جذب آب در نانولوله های کربنی تغییر شکل یافتهفرزانه رمضانی,فاطمه ابراهیمیهشتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده2015-12-24
۱۰شبیه سازی دومقیاسی ترابرد الکترون در یک لایه نازک نانوساختار و بررسی اثر اندازه نانوذراتفاطمه ابراهیمی,حکیمه کوچیکنفرانس فیزیک ایران 942015-08-24
۱۱جداسازی سبز مواد دانه ای دوتایی در یاخته هله- شاوفاطمه ابراهیمی,وظیفه شناس درمیان محمدکنفرانس فیزیک ایران 942015-08-24
۱۲اثر برهمکنش دیواره بر جذب آب در نانولوله های کربنی (30و30)فاطمه ابراهیمی,عارف پیشه ورکنفرانس فیزیک ایران 942015-08-24
۱۳بررسی اثر تغییرات شعاع نانولوله و آرایش هندسی اتم های آن بر فرآیند جذب آب توسط نانولوله کربنیفرزانه رمضانی,فاطمه ابراهیمی,سهیمی محمدکنفرانس فیزیک ایران 942015-08-24
۱۴پیامد محدود شدگی بر جذب آب در نانولوله های کربنی (30،30)عارف پیشه ور,فاطمه ابراهیمیکنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن2015-05-20
۱۵بررسی اثر دما بر جذب آب در نانولوله های کربنیغلامرضا مکتب داران,فاطمه ابراهیمی,عارف پیشه وردوازدهمین کنفرانس ماده چگال - دانشگاه صنعتی اصفهان2015-01-28
۱۶تخمین ضریب پخش الکترون در یک نیمرسانای نانوساختار با نظم جزئی به روش گشت تصادفیفاطمه ابراهیمی,حکیمه کوچیکنفرانس سالانه فیزیک ایران 1393- دانشگاه سیستان و بلوچستان2014-09-08
۱۷خریج مواد دانه ای از سیلوهای باریکفاطمه ابراهیمی,ملیحه مرتضی پور,غلامرضا مکتب دارانکنفرانس سالانه فیزیک ایران 1393- دانشگاه سیستان و بلوچستان2014-09-08
۱۸بررسی عددی اثر سینترینگ بر زمان ماندگاری الکترون در نانوذرات نیمرسانافاطمه ابراهیمی,حکیمه کوچیکنفرانس سالانه فیزیک ایران 1393- دانشگاه سیستان و بلوچستان2014-09-08
۱۹مطالعه حلالیت چند ترکیب حلقوی درون میسل نانو اندازه ستیل تری متیل آمونیوم برماید به روش شبیه سازی دینامیک مولکولیحسین فرسی,سارا سلیمان زادگان,فاطمه ابراهیمیکنفرانس سالانه فیزیک ایران - دانشگاه بیرجند2013-08-26
۲۰The photocatalytic degradation of methylene blue on the surface of sol-gel prepared nanostructured ZnTiO3 and Zn2TiO4Hossein Farsi,Fatemeh Ebrahimi,پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران2012-09-03
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.