محمد رضا آقاابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مهندسی برق - قدرتفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۲مهندسی برق - قدرتمانی توبا (کانادا)
دکترای تخصصی۱۳۷۶مهندسی برق - قدرتمانی توبا (کانادا)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتراستادرسمی قطعیتمام وقت۳۶

سوابق اجرایی

- مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی (1398 تا حال حاضر)

- رییس کمیسیون تخصصی مهندسی هیات ممیزه دانشگاه بیرجند (1395 تا حال حاضر)

- عضو حقیقی هیات ممیزه دانشگاه بیرجند (1393 تا حال حاضر)

- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امنای دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی (1392 تا حال حاضر)

- مسئول دبیرخانه دائمی کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، مستقر در دانشگاه بیرجند (1388 تا حال حاضر)

- رییس دانشگاه بیرجند (شهریور 1380 تا مهر 1384)

- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بیرجند (فروردین 1379 تا شهریور 1380)

- معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند (شهریور 1377 تا فروزدین 1379)

- پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند در سال 1391

- مدرس نمونه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند در سال 1389

- رتیه سوم در بخش ترجمه ششمین جشنواره فردوسی، دانشگاه فردوسی مشهد، آذرماه 1386

- ماشین های الکتریکی

- انرژی های تجدیدپذیر

- الکترونیک قدرت

- حفاظت سیستم های قدرت

- انگلیسی تخصصی مهندسی قدرت

سوابق پژوهشی

- 1388: بنیانگذار و دبیر اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه بیرجند

- 1390: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه تهران

- 1392: عضو کمیته علمی و سخنران کلیدی پنجمین کنفرانس نیروگاه های برق ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز

- 1392: مشاور اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، دانشگاه بیرجند

- 1392: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی سومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه اصفهان

- 1392: دبیر بخش تولید پراکنده و انرژی های تجدیدپذیر در بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

- 1393:عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار، دانشگاه زابل

- 1394: عضو کمیته اجرایی چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

- 1395: عضو کمیته اجرایی پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه گیلان (رشت)

- 1396: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تبریز)

- 1396: عضو کمیته علمی دواردهمین کنفرانس کیفیت و بهره وری ایران (تهران)

- 1397: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی هفتمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران

- عضو ارشد (Senior Member) انجمن مهندسین برق و الکترونیک IEEE