محمد رضا آقاابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مهندسی برق - قدرتفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۲مهندسی برق - قدرتمانی توبا (کانادا)
دکترای تخصصی۱۳۷۶مهندسی برق - قدرتمانی توبا (کانادا)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتراستادرسمی قطعیتمام وقت۴۰

سوابق اجرایی

جاری

* ۱۳۹۸ تا حال حاضر: مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی

* ۱۳۹۱ تا حال حاضر: عضو کمیتۀ اجرایی نیروگاه فتوولتاییک دانشگاه بیرجند

* ۱۳۸۸ تا حال حاضر: بنیانگذار و دبیر دائمی کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران (ICREDG)

* ۱۳۷۶ تا حال حاضر: عضو هیات علمی (استاد) دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

 

گذشته

* ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱: رییس کمیسیون تخصصی مهندسی هیات ممیزۀ دانشگاه بیرجند

* ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱: عضو حقیقی هیات ممیزۀ دانشگاه بیرجند

* ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸: عضو شورای انتشارات دانشگاه بیرجند

* ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶: نمایندۀ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امنای دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی

* تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴: فرصت مطالعاتی سه ماهه در دانشگاه Manitoba، وینی پگ، کانادا

* شهریور ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۵: فرصت مطالعاتی شش ماهه در دانشگاه New South Wales، سیدنی، استرالیا

* شهریور ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۸۴: عضو هیات امنای دانشگاه های منطقۀ شمالشرق کشور

* شهریور ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۸۴: رییس دانشگاه بیرجند

* فروردین ۱۳۷۹ تا شهریور ۱۳۸۰: معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بیرجند

* شهریور ۱۳۷۷ تا فروردین ۱۳۷۹: معاون آموزشی دانشکدۀ مهندسی دانشگاه بیرجند

* شهریور ۱۳۷۵ تا مرداد ۱۳۷۶: مدرس حق التدریسی (Lecturer/Instructor)، دانشکدۀ مهندسی دانشگاه Manitoba، وینی پگ، کانادا

* شهریور ۱۳۶۹ تا مرداد ۱۳۷۵: دستیار آموزش (Teaching Assistant)، دانشکدۀ مهندسی دانشگاه Manitoba، وینی پگ، کانادا

* ۱۳۹۱: پژوهشگر نمونه، دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

* ۱۳۸۹: مدرس نمونه دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

* ۱۳۸۶: رتبۀ سوم در بخش ترجمه، ششمین جشنوارۀ فردوسی، دانشگاه فردوسی مشهد

* ماشین های الکتریکی

* انرژی های تجدیدپذیر

* الکترونیک قدرت

* حفاظت سیستم های قدرت

* انگلیسی تخصصی مهندسی قدرت

* ۱۳۸۸: بنیانگذار و دبیر اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه بیرجند

* ۱۳۹۰: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه تهران

* ۱۳۹۲: عضو کمیته علمی و سخنران کلیدی پنجمین کنفرانس نیروگاه های برق ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز

* ۱۳۹۲: مشاور اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، دانشگاه بیرجند

* ۱۳۹۲: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی سومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه اصفهان

* ۱۳۹۲: دبیر بخش تولید پراکنده و انرژی های تجدیدپذیر در بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

* ۱۳۹۳:عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار، دانشگاه زابل

* ۱۳۹۴: عضو کمیته اجرایی چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

* ۱۳۹۵: عضو کمیته اجرایی پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه گیلان (رشت)

* ۱۳۹۶: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تبریز)

* ۱۳۹۶: عضو کمیته علمی و هیات داوران دواردهمین کنفرانس کیفیت و بهره وری ایران (تهران)

* ۱۳۹۷: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی هفتمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران

* ۱۳۹۹: عضو کمیته علمی و هیات داوران پانزدهمین کنفرانس کیفیت و بهره وری ایران (تهران)

* ۱۳۹۹: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی هشتمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه بیرجند

* ۱۳۹۹: عضو کمیته علمی بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 ۲۰۲۱: Publicity Chair, The ۵th International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC ۲۰۲۱), June ۱۸-۲۰, ۲۰۲۱, Tokyo, Japan.

* ۱۴۰۰: عضو کمیته سیاستگذاری و کمیته علمی نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه سجاد مشهد

* ۱۴۰۰: عضو کمیته علمی سی امین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی شیراز

* ۱۴۰۱: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی دهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود

* ۱۴۰۱: عضو کمیته علمی سی و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران

* ۱۴۰۲: عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه یزد

* ۱۴۰۲: عضو کمیته علمی سی و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران

سوابق پژوهشی

* ۱۳۸۸: بنیانگذار و دبیر اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه بیرجند

- عضو ارشد (Senior Member) انجمن مهندسین برق و الکترونیک IEEE