محمد رضا آقاابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مهندسی برق - قدرتفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۲مهندسی برق - قدرتمانی توبا (کانادا)
دکترای تخصصی۱۳۷۶مهندسی برق - قدرتمانی توبا (کانادا)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتراستادرسمی قطعیتمام وقت۳۸

سوابق اجرایی

- مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی (۱۳۹۸ تا حال حاضر)

- رییس کمیسیون تخصصی مهندسی هیات ممیزه دانشگاه بیرجند (۱۳۹۵ تا حال حاضر)

- عضو حقیقی هیات ممیزه دانشگاه بیرجند (۱۳۹۳ تا حال حاضر)

- مسئول دبیرخانه دائمی کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، مستقر در دانشگاه بیرجند (۱۳۸۸ تا حال حاضر)

- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات امنای دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶)

- عضو هیات امنای دانشگاه های منطقۀ شمالشرق کشور (شهریور ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۸۴)

- رییس دانشگاه بیرجند (شهریور ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۸۴)

- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بیرجند (فروردین ۱۳۷۹ تا شهریور ۱۳۸۰)

- معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند (شهریور ۱۳۷۷ تا فروردین ۱۳۷۹)

- پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۱

- مدرس نمونه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۸۹

- رتیه سوم در بخش ترجمه ششمین جشنواره فردوسی، دانشگاه فردوسی مشهد، آذرماه ۱۳۸۶

- ماشین های الکتریکی

- انرژی های تجدیدپذیر

- الکترونیک قدرت

- حفاظت سیستم های قدرت

- انگلیسی تخصصی مهندسی قدرت

- ۱۳۸۸: بنیانگذار و دبیر اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه بیرجند

- ۱۳۹۰: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی دومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه تهران

- ۱۳۹۲: عضو کمیته علمی و سخنران کلیدی پنجمین کنفرانس نیروگاه های برق ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز

- ۱۳۹۲: مشاور اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، دانشگاه بیرجند

- ۱۳۹۲: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی سومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه اصفهان

- ۱۳۹۲: دبیر بخش تولید پراکنده و انرژی های تجدیدپذیر در بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

- ۱۳۹۳:عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار، دانشگاه زابل

- ۱۳۹۴: عضو کمیته اجرایی چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

- ۱۳۹۵: عضو کمیته اجرایی پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه گیلان (رشت)

- ۱۳۹۶: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تبریز)

- ۱۳۹۶: عضو کمیته علمی و هیات داوران دواردهمین کنفرانس کیفیت و بهره وری ایران (تهران)

- ۱۳۹۷: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی هفتمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران

- ۱۳۹۹: عضو کمیته علمی و هیات داوران پانزدهمین کنفرانس کیفیت و بهره وری ایران (تهران)

- ۱۳۹۹: عضو کمیته اجرایی و کمیته علمی هشتمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه بیرجند

- ۱۳۹۹: عضو کمیته علمی بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 ۲۰۲۱: Publicity Chair, The ۵th International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC ۲۰۲۱), June ۱۸-۲۰, ۲۰۲۱, Tokyo, Japan.

- ۱۴۰۰: عضو کمیته سیاستگذاری و کمیته علمی نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه سجاد مشهد

- ۱۴۰۰: عضو کمیته علمی سی امین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی شیراز

سوابق پژوهشی

- عضو ارشد (Senior Member) انجمن مهندسین برق و الکترونیک IEEE