مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تحلیل انرژی، اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای جهت کاربرد مسکونیمحمدرضا آقاابراهیمی,محمدعلی فرزاد,حسن حسن زاده,علی صفوی نژادمکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics2016
۲Performance assessment of a SOFC cogeneration system for residential buildings located in east of IranHasan HassanzadehIranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell2016
۳Load frequency control of smart isolated power grids with high wind farm penetrationsHossein Torkaman,Ali KeyhaniIET Renewable Power Generation2020
۴A fuzzy discrete harmony search algorithm applied to annual cost reduction in radial distribution systemsAmeli Kazem,Alfi AlirezaENGINEERING OPTIMIZATION2015
۵Wind Farm Modeling For Reliability Assessment from the Viewpoint of Interconnected SystemsHamidreza NajafiElectric Power Components and Systems2012
۶برنامه ریزی دینامیک توسعه انتقال در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن پاسخگویی بارمحمدرضا آقاابراهیمی,کاظم عاملی,حمید فلقیکیفیت و بهره وری صنعت برق ایران2018
۷طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی یک نوع جدید از ژنراتورهای شار متقاطع روتور دیسکی مغناطیس دائممحمدرضا آقاابراهیمی,حسین آذرین فرمهندسی برق دانشگاه تبریز2018
۸مکانیابی خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن اطلاعات GIS و وسعت مناطق شهریمهدی تورانی,محمدرضا آقاابراهیمی,محمدمهدی قاسمی پورهوش محاسباتی در مهندسی برق2015
۹Optimal dynamic pricing for an electricity retailer in the price-responsive environment of smart grid,Saeed Reza GoldaniInternational Journal of Electrical Power and Energy Systems2021
۱۰Control Strategies for Enhancing Frequency Stability by DFIGs in a Power System with High Percentage of Wind Power PenetrationMohsen FarshadApplied Sciences2017
۱۱Design Analysis and Fabrication of a Novel Transverse Flux Permanent Magnet Machine with Disk Rotor_Applied Sciences2017
۱۲Determing the Amount and Location of Leakage in Water Supply Networks using a Neural Network Improved by the Bat Optimization Algorithm,Journal of Civil Engineering and Urbanism2014
۱۳A New Approach for Short-Term Price Forecasting in Smart Grid Environment with High Penetration of Wind Generation Units_Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology2014
۱۴A Neuro-fuzzy Technique for Discrimination Between Internal Faults and Magnetizing Inrush Currents in Transformers_Iranian Journal of Fuzzy Systems2005
۱۵A Novel Approach for Decreasing CVT Transients in Distance Protection Using Artificial Neural Network1IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS2005
۱۶A Novel Approach to Fault Classification and Fault Location for Medium Voltage Cables Based on Artificial Neural Network1International Journal of Computational Intelligence Systems2005
۱۷برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در ریزشبکه بر پایه مسافرت روزانه خودروهامحمدرضا آقاابراهیمی,مهدی تورانی,حمیدرضا نجفیمهندسی برق دانشگاه تبریز2017
۱۸برنامه ریزی محدوده پارکینگ خودروهای الکتریکی و شارژ و دشارژ آن به منظور بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های هوشمندمحمدرضا آقاابراهیمی,مهدی تورانی,حمیدرضا نجفیمهندسی برق دانشگاه تبریز2017
۱۹بهینه سازی حضور خودروهای الکتریکی در کنار واحدهای تولید توان به منظور بهبود قابلیت اطمینان ریزشبکهمحمدرضا آقاابراهیمی,مهدی تورانیکیفیت و بهره وری صنعت برق ایران2016
۲۰مکان یابی و تعیین محدوده ی پارکینگ خودروهای الکتریکی با هدف بهبود قابلیت اطمینان شبکه و با در نظر گرفتن کاهش مسافت پیموده شده توسط خودروهامحمدرضا آقاابراهیمی,مهدی تورانیکیفیت و بهره وری صنعت برق ایران2016
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.