مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱برنامه ریزی دینامیک توسعه انتقال در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن پاسخگویی بارمحمدرضا آقاابراهیمی,کاظم عاملی,حمید فلقیکیفیت و بهره وری صنعت برق ایران2018
۲طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی یک نوع جدید از ژنراتورهای شار متقاطع روتور دیسکی مغناطیس دائممحمدرضا آقاابراهیمی,حسین آذرین فرمهندسی برق دانشگاه تبریز2018
۳برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در ریزشبکه بر پایه مسافرت روزانه خودروهامحمدرضا آقاابراهیمی,مهدی تورانی,حمیدرضا نجفیمهندسی برق دانشگاه تبریز2017
۴برنامه ریزی محدوده پارکینگ خودروهای الکتریکی و شارژ و دشارژ آن به منظور بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های هوشمندمحمدرضا آقاابراهیمی,مهدی تورانی,حمیدرضا نجفیمهندسی برق دانشگاه تبریز2017
۵تحلیل انرژی، اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای جهت کاربرد مسکونیمحمدرضا آقاابراهیمی,محمدعلی فرزاد,حسن حسن زاده,علی صفوی نژادمکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics2016
۶بهینه سازی حضور خودروهای الکتریکی در کنار واحدهای تولید توان به منظور بهبود قابلیت اطمینان ریزشبکهمحمدرضا آقاابراهیمی,مهدی تورانیکیفیت و بهره وری صنعت برق ایران2016
۷مکان یابی و تعیین محدوده ی پارکینگ خودروهای الکتریکی با هدف بهبود قابلیت اطمینان شبکه و با در نظر گرفتن کاهش مسافت پیموده شده توسط خودروهامحمدرضا آقاابراهیمی,مهدی تورانیکیفیت و بهره وری صنعت برق ایران2016
۸برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در پارکینگ بر اساس بارپیش بینی شده در محیط حساس به قیمت شبکه های هوشمندمحمدرضا آقاابراهیمی,حسین طاهریان,محمدمهدی قاسمی پورکیفیت و بهره وری صنعت برق ایران2015
۹مکا ن یابی پارکینگ خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن اطلاعات جی آی اس و وسعت مناطق شهریمحمدرضا آقاابراهیمی,مهدی تورانی,محمدمهدی قاسمی پورهوش محاسباتی در مهندسی برق2015
۱۰مکانیابی خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن اطلاعات GIS و وسعت مناطق شهریمهدی تورانی,محمدرضا آقاابراهیمی,محمدمهدی قاسمی پورهوش محاسباتی در مهندسی برق2015
۱۱پیش بینی کوتاه مدت قیمت در بازار برق با در نظر گرفتن تاثیر تولید واحدهای بادیمحمدرضا آقاابراهیمی,حسین طاهریان,سیدایمان ناظرکاخکی,محسن فرشاد,سعیدرضا گلدانیهوش محاسباتی در مهندسی برق2014
۱۲Optimal dynamic pricing for an electricity retailer in the price-responsive environment of smart grid,Saeed Reza GoldaniInternational Journal of Electrical Power and Energy Systems2021
۱۳Load frequency control of smart isolated power grids with high wind farm penetrationsHossein Torkaman,Ali KeyhaniIET Renewable Power Generation2020
۱۴Design Analysis and Fabrication of a Novel Transverse Flux Permanent Magnet Machine with Disk Rotor_Applied Sciences2017
۱۵Control Strategies for Enhancing Frequency Stability by DFIGs in a Power System with High Percentage of Wind Power PenetrationMohsen FarshadApplied Sciences2017
۱۶Performance assessment of a SOFC cogeneration system for residential buildings located in east of IranHasan HassanzadehIranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell2016
۱۷A fuzzy discrete harmony search algorithm applied to annual cost reduction in radial distribution systemsAmeli Kazem,Alfi AlirezaENGINEERING OPTIMIZATION2015
۱۸Determing the Amount and Location of Leakage in Water Supply Networks using a Neural Network Improved by the Bat Optimization Algorithm,Journal of Civil Engineering and Urbanism2014
۱۹A New Approach for Short-Term Price Forecasting in Smart Grid Environment with High Penetration of Wind Generation Units_Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology2014
۲۰Introducing well-being analysis for wind-diesel islanded gridHamidreza NajafiEuropean Transactions on Electrical Power2013
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.