برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان زبان تخصصی برق
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زبان تخصصی برق
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان ماشین های الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۴، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۴، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان انرژی های تجدیدپذیر
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان بررسی وشناخت انرژیهای نو
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان انرژی های تجدیدپذیر
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان بررسی وشناخت انرژیهای نو
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان انرژی های تجدیدپذیر
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان بررسی وشناخت انرژیهای نو
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان بررسی وشناخت انرژیهای نو
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان بررسی وشناخت انرژیهای نو
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۸، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان آزمون جامع
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۴، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمون جامع
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۲، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی وشناخت انرژیهای نو
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۲، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۲۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی وشناخت انرژیهای نو
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۲۰۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۶، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۶
عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ماشین ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۰۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۲
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۱۰، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان انرژی های تجدیدپذیر
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین های ا لکتریکی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین های ا لکتریکی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی وشناخت انرژیهای نو
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین های ا لکتریکی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت ورله
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان انرژی های تجدیدپذیر
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان حفاظت ورله
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت ورله
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان بررسی وشناخت انرژیهای نو
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان بررسی وشناخت انرژیهای نو
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تئوری جامع ماشینهای الکتریکی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
عنوان ماشین های ا لکتریکی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین های ا لکتریکی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین های ا لکتریکی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳ وآزمایشگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ماشینهای الکتریکی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشین مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای مخصوص
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ماشینهای الکتریکی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی